Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Główna

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ UDZIAŁ W PROJEKCIE "PROGRAM WSPARCIA GRUDZIĄDZKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH" .

 

W dniu 7 kwietnia2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą-miasto Grudziądz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji: 01.04.2022 r. – 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 2 031 366,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 929 791,00 zł (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 726 661,10zł oraz z budżetu państwa – 203 129,90 zł)

Środki własne: 101 575,00 zł (wkład niefinansowy)

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych oraz potencjału rozwojowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach poprzez doposażenie bazy dydaktycznej i szkolenia dla nauczycieli. Łącznie wsparciem objętych zostanie 1353 uczniów oraz 198 nauczycieli z następujących szkół:

- Szkoły Podstawowej Nr 7,

- Szkoły Podstawowej Nr 8,

- Szkoły Podstawowej Nr 9,

- Szkoły Podstawowej Nr 15,

- Szkoły Podstawowej Nr 16,

- Szkoły Podstawowej Nr 17,

- Szkoły Podstawowej Nr 20,

- Szkoły Podstawowej Nr 21.

W ramach projektu zaplanowano m.in. zajęcia związane z kształtowaniem i rozwijaniem u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, a także doradztwo zawodowe dla uczniów. Realizowany będzie również proces indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i wsparcie ucznia młodszego.

Z kolei nauczyciele uczestniczyć będą w szkoleniach specjalistycznych i studiach podyplomowych. Ważnym elementem projektu będzie również zakup sprzętu TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz wyposażenia do szkolnych pracowni.

 01.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg