Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Główna

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ UDZIAŁ W PROJEKCIE "PROGRAM WSPARCIA GRUDZIĄDZKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH" .

 

W dniu 7 kwietnia2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą-miasto Grudziądz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji: 01.04.2022 r. – 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 2 031 366,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 929 791,00 zł (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 726 661,10zł oraz z budżetu państwa – 203 129,90 zł)

Środki własne: 101 575,00 zł (wkład niefinansowy)

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych oraz potencjału rozwojowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach poprzez doposażenie bazy dydaktycznej i szkolenia dla nauczycieli. Łącznie wsparciem objętych zostanie 1353 uczniów oraz 198 nauczycieli z następujących szkół:

- Szkoły Podstawowej Nr 7,

- Szkoły Podstawowej Nr 8,

- Szkoły Podstawowej Nr 9,

- Szkoły Podstawowej Nr 15,

- Szkoły Podstawowej Nr 16,

- Szkoły Podstawowej Nr 17,

- Szkoły Podstawowej Nr 20,

- Szkoły Podstawowej Nr 21.

W ramach projektu zaplanowano m.in. zajęcia związane z kształtowaniem i rozwijaniem u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, a także doradztwo zawodowe dla uczniów. Realizowany będzie również proces indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i wsparcie ucznia młodszego.

Z kolei nauczyciele uczestniczyć będą w szkoleniach specjalistycznych i studiach podyplomowych. Ważnym elementem projektu będzie również zakup sprzętu TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz wyposażenia do szkolnych pracowni.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Grudziądzu ogłasza nabór uczestników na rok szkolny 2022/2023 do projektu pn.: „ Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych".

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych oraz potencjału rozwojowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach poprzez doposażenie bazy dydaktycznej i szkolenia nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowano m.in. zajęcia związane z kształtowaniem i rozwijaniem u uczniów kompetencji matematyczno - przyrodniczych, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, a także doradztwo zawodowe dla uczniów.

Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych .


Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:

  • formularza rekrutacyjnego,
  • zgoda Rodzica/ Opiekuna prawnego ( w przypadku uczniów)

oraz dostarczenia kopii dokumentów:

  • orzeczenia o niepełnosprawności lub oświadczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub inny dokument wskazujący na potrzebę objęcia ucznia programem indywidualizacji w przypadku uczniów objętych programem indywidualizacji pracy z uczniem

Niezłożenie przez Kandydata/ tkę w.w. dokumentów skutkuje utratą przez niego/nią prawa udziału w Projekcie.

 

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 20.06.2022 r.

 

Komisja Rekrutacyjna w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne, wyłoni ostateczną listę Uczestników/czek.

W załączeniu do ogłoszenia znajdują się :

  • Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „ Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”,
  • Instrukcja do dokumentów rekrutacyjnych w Projekcie
  • Oświadczenie uczestnika Projektu
  • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
  • Formularz zgłoszeniowy uczestników Projektu

 

Dyrektor szkoły

Joanna Szumlińska

 

 

 

Załączniki:

Informacja o rekrutacji

Instrukcja do dokumentów rekrutacyjnych w projekcie

Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy uczestników projektu - nauczyciele

Formularz zgłoszeniowy uczestników projektu - uczniowie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciele

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczniowie

Oświadczenie uczestnika projektu

Rezygnacja uczestnictwa w projekcie01.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg