Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA CZAS EPIDEMII COVID-19

aktualizacja 1 września 2020 r.

 

 1. Do świetlicy  może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie odprowadzają dzieci tylko do głównego wejścia szkoły, do świetlicy uczniowie udają się samodzielnie.
 3. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 5. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 6. W części ubraniowej, jeżeli jest taka możliwość, uczniowie korzystają z co drugiego wieszaka.
 7. W trakcie zajęć świetlicowych, następuje podział na zespoły klasowe, aby  ograniczyć liczebność uczniów , zwiększając ich bezpieczeństwo.
 8. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.​​​​​
 9. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 10. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 11. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.
 12. Dzieci nie mogą zabierać do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, pluszaków etc).

Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

 

13. W stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy stanowią grupę.

14. Obiady będą spożywane w trzech grupach:

 • 1 grupa - uczniowie klas O – III,
 • 2 grupa - uczniowie klas IV-V,
 • 3 grupa - uczniowie klas VI-VIII.

15. Następna grupa może wejść do stołówki po dokonaniu przez personel czynności myjąco-dezynfekcyjnych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

16. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo uczniowie lub nauczyciel opiekujący się grupą.

17. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez pracownika kuchni.

18. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze minimum 60 stopni C z dodatkiem detergentu.