Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Nauczanie hybrydowe

Zasady organizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 9 w Grudziądzu związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

  1. Na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 września, przeprowadzane jest badanie dotyczące dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej, oprogramowania
    i internetu.
  2. Technologie informacyjno – komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć w trybie pracy zdalnej to platforma e-podręczniki.pl oraz dziennik elektroniczny.
  3. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:

1)       uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,

2)       nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,

3)       należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,

4)       nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,

5)       należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,

 

4. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:

1)       nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych  
platform,

2)       nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,

3)       należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,

4)       pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w
prawie wewnątrzszkolnym.

 

5. Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.

6. Nauczyciele na bieżąco mogą zgłaszać potrzebę modyfikacji programów nauczania, nie naruszając podstawy programowej.

7. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem:

1)     równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

2)     zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

3)     możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

4)     łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

5)     ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,

6)     konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć

8. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa Statut szkoły.

9. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele będą zobowiązani do prowadzenia konsultacji w wymiarze co najmniej 30 minut tygodniowo. W sytuacji zawieszenia zajęć w poszczególnych oddziałach decyzje o terminach konsultacji będą podejmowane na bieżąco. Informacja o formie i terminach konsultacji będzie przekazywana rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego.

10. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

1)   Przestrzeganie postanowień Statutu w zakresie oceniania,

2)   Formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych uczniów i nauczycieli,

3)   o zmianach w sposobie oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele informują uczniów i ich rodziców za pomocą dziennika elektronicznego.

11. W trakcie pracy zdalnej:

1)   zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane w porozumieniu
z rodzicami uczniów, o ile organ prowadzący szkołę nie podejmie innej decyzji,

2)   Za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają wychowawcy klas,

3)   Pedagog szkolny koordynuje zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy wychowawczo-profilaktycznej,

4)   Wicedyrektorzy koordynują realizację bieżących zadań szkoły.

 

12. W przypadku wprowadzenia kształcenia hybrydowego rozważane będą następujące warianty: (nie dotyczy klas I – III oraz klas VIII)

1)     Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny, pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną uczą pozostałe klasy (chyba, że sanepid zdecyduje o wysłaniu nauczycieli na kwarantannę) zaś lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie szkoły.

2)     W oddziałach IV – VII wprowadza się podział klas pracujących zmianowo: w jednym tygodniu stacjonarnie, w drugim zdalnie:

  • pierwszy tydzień – 4a, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b
  • drugi tydzień – 4b, 5b, 6c, 6d, 7c, 7d

Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nauczyciel ma do dyspozycji odpowiednio przygotowane stanowisko pracy w każdej sali lekcyjnej.

3)     Podział każdej klasy na pół: w pierwszym tygodniu jedna z grup ma zajęcia stacjonarne w szkole, zaś druga w tym czasie uczestniczy w lekcji zdalnej w domu poprzez włączoną kamerkę. W kolejnym tygodniu grupy zmieniają się rolami.

4)     Klasy I – III oraz klasy VIII pracują stacjonarnie wg planu lekcji.

13. Rodzaj nauczania hybrydowego zostanie wybrany przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

14. W chwili przejścia naszej szkoły na jakąkolwiek formę nauczania hybrydowego, nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg planu na terenie placówki, zaś uczącym się zdalnie wysyłają materiały i linki do ćwiczeń lub prowadzą lekcje on-line w czasie rzeczywistym, zgodnie z     zarządzeniem dyrektora szkoły.