Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Pedagog kontakt

 

 

GODZINY PRACY  PEDAGOGA

Rok szkolny 2021/2022

 

Dzień tygodnia

mgr Joanna Langowska

564612345

607332418

mgr Violetta Biłyk

tel. 564613618  wew.19

Poniedziałek

1000 –  1300


1030 –  1335

1435 - 1600

Wtorek

1040 –  1330

1440 - 1520

800 –  1300

Środa

800 – 1330

1135 - 1505

Czwartek

1135 – 1605

800 – 1200

Piątek

930 – 1300

830 – 1030,

1235 - 1335

 


 

 

 


Informacje o stypendium socjalnym

 

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, nie ma możliwości swobodnego poruszania się Rodziców po szkole. Wnioski do pobrania są wyłożone w szkolnej recepcji i wydawane przez pracowników szkoły od dnia 1 września.

Ostateczny termin składania wniosków – 15 września 2020 r.
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie: 528 złotych netto (dochód za sierpień 2020 r.).
Odbiór wniosków przez pedagoga będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu spotkania: poprzez e-dziennik, telefonicznie (564612345) lub stronę Facebook „Pedagog i Psycholog Szkoły Podstawowej nr 9 w Grudziądzu".
Wnioski proszę przynosić wyłącznie kompletne, tzn. uzupełnione wszystkie informacje: dane w tabeli o członkach rodziny, miejscu nauki pozostałych dzieci – nazwa szkoły, wysokość dochodu całkowita oraz na osobę, numer konta bankowego – wnioskodawcy lub członka gospodarstwa domowego) wraz załącznikami (należy załączyć kserokopie zaświadczeń). Ze względu na ograniczone możliwości m. in. czasowe, proszę nie zostawiać złożenia wniosku na ostatnie dni, czyli 14 i 15 września. Do wniosku można załączyć faktury, jeżeli wnioskodawca już dokonał zakupów.
Po terminie przyjmowane będą wnioski wyłącznie tych osób, które nie mogły złożyć wniosku np. ze względu na pobyt w szpitalu. Lub gdy dochód za sierpień 2020 roku przekraczał kryterium dochodowe (528 złotych/osobę), a w późniejszym terminie nastąpiła utrata lub zmniejszenie dochodu.
Wypłata stypendium jest dwa razy w roku szkolnym (listopad/grudzień i maj/czerwiec). Wypłata następuje po uprzednim dostarczeniu faktur/rachunków imiennych!
1. Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.
2. W związku z powyższym należy przyjąć, że w pierwszej kolejności należy dokonać rozliczenia zakupu artykułów, podręczników i przyborów szkolnych.
3. Inne zakupy rozliczane w ramach przyznanego stypendium powinny stanowić „uzupełnienie” do ww. zakupów.
4. Zakupy muszą dotyczyć danego roku szkolnego i być potwierdzone fakturą VAT lub rachunkiem (wystawionym na rodzica/opiekuna stypendysty, a nie na inną osobę, która nie należy do rodziny i nie jest wyszczególniona we wniosku).
5. Przykładowy katalog zakupów w ramach stypendium:
a) przybory szkolne: długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.,
b) podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne,
c) encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (forma papierowa i elektroniczna),
d) tornistry, stroje sportowe i obuwie sportowe (dostosowane do potrzeb ucznia co wynika z procesu edukacyjnego , sprzęt sportowy i muzyczny (związane z procesem edukacyjnym, realizowanym na zajęciach szkolnych, na kołach zainteresowań, klubach tematycznych – zaświadczenie o udziale w dodatkowych zajęciach!),
e) komputery, laptopy, programy naukowe do tych komputerów, drukarki, tonery do drukarek. Nowy sprzęt komputerowy może być zakupiony po przedstawieniu dokumentu o „złomowaniu” starego (np.: dokument zdania do PSZOK, zdania do sklepu przy zakupie nowego sprzętu),
f) tablet dla ucznia szkoły ponadpodstawowej z dodatkową klawiaturą (wtedy tablet służy jako „monitor”, a uczeń nie pisze „dotykowo” na ekranie tabletu),
g) koszt naprawy sprzętu komputerowego dokonany przez firmę,
h) abonament internetowy - jeżeli wymaga tego proces edukacyjny i/lub nauczanie zdalne. Abonament będzie rozliczany za okres zajęć dydaktycznych w szkole (wrzesień – czerwiec, lub w przypadku, gdy świadczenie przyznane jest na krótszy okres – za ten okres),
i) opłaty: czesnego, za zajęcia edukacyjne pozalekcyjne np.: języków obcych, sportowe, za wycieczki turystyczno – krajoznawcze, bilety wstępu do kina i teatru, wyjazdu do „zielonej szkoły”,
j) mundurki szkolne, stroje galowe służące do zdawania egzaminów końcowych.

6. Ze względu na interpretację pojęcia „cele edukacyjne” od września 2020 r. nie należy rozliczać w ramach stypendium lub zasiłku szkolnego:
a) okulary korekcyjne, szkła kontaktowe, inny sprzęt rehabilitacyjny, leki,
b) odzież i obuwie służące do codziennego noszenia,
c) rower dla ucznia służący do celów transportowych,
d) podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,
e) opłacenie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenie ucznia, wyżywienie w szkole, kupno biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych,
f) telefon komórkowy,
g) smartfon,
h) większej ilości sprzętu komputerowego niż liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny/nauki w gospodarstwie domowym.
Jak wynika z powyższego wykazu, nie można rozliczać już biurka, krzesła do biurka, lampki.

Wszelkie pytania proszę kierować poprzez e-dziennik, telefon lub stronę FB.
Pedagog szkolny