Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

PROGRAM WYCH-PROF SP9 2020/2021

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W GRUDZIĄDZU

 

na rok szkolny

2022 – 2023

 

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

 

Podstawy prawne Programu Wychowawczo - Profilaktycznego:

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny został opracowany w oparciu o:

̶ Ustawy i Rozporządzenia:

· Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi  zmianami

· Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

· Rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

· Rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r.
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

· Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31   stycznia   2003 r. (§ 2, ust. 1 pkt 1, § 3 pkt 2)

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r.

· Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (rozdz. 1, art.1.1, art. 2, art. 4.1)

· Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdz. 1, art. 2.1, art. 4.1, art. 5)

· Ustawę z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 1.2, art. 3.2, rozdz. 2, art. 7.1, art. 7.2, art. 8.1, art. 9.4)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w  sprawie zakresu i    form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i  profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.01.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej  i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

· Ustawę z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (art. 3)

̶ Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

̶ Konwencję o Prawach Dziecka

̶ Programy narodowe i krajowe:

· Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

· Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

· Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV

· Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389);

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 1386);

· „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

· Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023;

· Szkolne procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19;

· Statut Szkoły Podstawowej nr 9 w Grudziądzu;

· Rozporządzenie MEiN z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy;

· Rozporządzenie MEiN z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Wstęp

Nasza szkoła ma za zadanie prowadzić systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom związanym z łamaniem norm i zasad społecznych, w tym: przemocy i agresji, cyberprzemocy,  uzależnieniom (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, uzależnienie od dopalaczy, Internetu, telefonów komórkowych, hazardu), nierealizowaniu obowiązku szkolnego i in.

W związku ze zwiększającą się liczbą czynników destrukcyjnych oddziałujących na dzieci i młodzież i stale wzrastającą liczbą osób poszukujących pomocy w trudnych sytuacjach życiowych oraz w celu przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, konieczne są wielopoziomowe działania profilaktyczne. Z tych powodów powstał program wychowawczo - profilaktyczny, który jest dostosowany do potrzeb Szkoły Podstawowej nr 9 w Grudziądzu. Powstanie programu poprzedziła środowiskowa diagnoza potrzeb oraz analiza aktów prawnych, w wyniku których wyznaczono cele programu, zadania do realizacji oraz procedury osiągania celów wraz z realizatorami i terminami realizacji.

Celem wychowania realizowanego w szkole jest uczeń dojrzały na miarę fazy rozwojowej, w której się znajduje. Dojrzałość osiąga się w czterech sferach: fizycznej, psychicznej (w tym między innymi emocjonalnej i intelektualnej), społecznej oraz duchowej.

Cele powyższe osiągane są w drodze działań wychowawczych, gdzie „wychowanie” należy rozumieć jako proces wspierania ucznia w rozwoju.

Ograniczona skuteczność działań wychowawczych oraz współwystępujące czynniki ryzyka negatywnie oddziałujące na wychowanka sprawiają, że cele wychowawcze są zagrożone lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Wtedy konieczne staje się podejmowanie działań profilaktycznych, gdzie „profilaktykę” należy rozumieć jako interwencję wzmacniającą, korygującą i uzupełniającą wychowanie.

Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wiedza na temat czynników sprzyjających zachowaniom, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży stanowi jeden  z filarów współczesnej profilaktyki.

 

Treści działań wychowawczo - profilaktycznych dostosowane zostały głównie
do problemów wychowawczych występujących na terenie naszej szkoły:

 

· niskie kompetencje społeczne uczniów

· niska samoocena uczniów

· używanie wulgaryzmów

· brak kultury osobistej

· zachowania agresywne (w tym agresja słowna i fizyczna - wyzwiska, bójki, przepychanki, dokuczanie)

· brak dyscypliny, nieprzestrzeganie regulaminów

· cyberprzemoc

· brak zainteresowania nauką

· zagrożenie uzależnieniem od nikotyny

· zagrożenie uzależnieniem od Internetu, gier komputerowych i telefonów komórkowych

 

w mniejszym stopniu:

· wagary

· niszczenie mienia szkolnego

· niewłaściwe spędzanie czasu wolnego

· eksperymentowanie ze środkami odurzającymi (alkoholem, narkotykami, dopalaczami)

 

I Odbiorcy Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

 

· uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9

· rodzice/opiekunowie uczniów

· grono pedagogiczne

 

II Realizatorzy Programu

 

· dyrekcja szkoły

· nauczyciele przedmiotowi, nauczyciele specjaliści

· wychowawcy klas

· pedagodzy szkolni,

· pedagodzy specjalni

· psycholog szkoły

· logopeda

· nauczyciele świetlicy

· nauczyciel biblioteki szkolnej

· uczniowie

· pracownicy niepedagogiczni szkoły

· instytucje współpracujące ze szkołą

 

 

III Zasoby szkoły

Zasoby szkoły to baza materialna, organizacyjna i merytoryczna, którą dysponuje szkoła i którą może przeznaczyć na działalność wychowawczą i profilaktyczną:

· Baza materialna

a) środki materialne z budżetu szkoły na szkolenia nauczycieli

b) środki materialne z Rady Rodziców przeznaczone m. in.  na zakup nagród

w konkursach

 

· Baza organizacyjna

a) kontynuowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach profilaktycznych: Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodek Profilaktyki
Uzależnień Dzieci i Młodzieży, Poradnią Psychiatryczną, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

b) kontynuowanie współpracy z Policją, Strażą Miejską oraz Sądem Rejonowym (Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich).

 

· Baza merytoryczna

· nauczyciele przeszkoleni w zakresie realizacji programów profilaktycznych

· nauczyciel przeszkolony w zakresie realizacji programu edukacyjno - terapeutycznego „Ortograffiti”

· nauczyciele uprawnieni do realizacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne

· psycholog szkolny

· nauczyciele uprawnieni do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

· nauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej, logopeda

· różnorodne możliwości działania prospołecznego (bogata oferta zajęć pozalekcyjnych).

 

IV Wizja Szkoły

· Wierzymy, że uczeń naszej szkoły będzie umiał znaleźć cel i sens swojego istnienia i będzie potrafił wykreować swoją pozytywną przyszłość.

· Chcemy wspierać wszechstronny rozwój osobowości dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

· Dążymy do tego, aby nasza szkoła była aktywną i inspirującą częścią środowiska, w której działalność dydaktyczna jest jednolitym zintegrowanym z wychowaniem procesem realizowanym przez wszystkich nauczycieli przy współpracy z rodzicami.

 

V Sylwetka absolwenta

· Ma poczucie własnej godności i wartości

· Wiedzę  i umiejętności potrafi zastosować w praktyce

· Potrafi dokonywać samodzielnych wyborów

· Jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje i wybory

· Potrafi kształtować i rozwijać swoje zainteresowania

· Jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki

· Szanuje dziedzictwo kulturowe

· Rozumie istotę patriotyzmu

· Odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości

· Rozumie innych i potrafi z nimi współpracować

· Radzi sobie ze stresem

· Jest otwarty na innych, szczery i życzliwy

· Jest asertywny

· Dba o kulturę języka

 

VI Cele i zadania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

Celem głównym jest zapobieganie niepożądanym zachowaniom dzieci i młodzieży, takim jak zachowania agresywne, niewłaściwe korzystanie z sieci Internet, telewizji, gier komputerowych  i  innych mediów, wagary, palenie papierosów, używanie substancji psychoaktywnych.

Cele szczegółowe:

· Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przeżywaniem silnych, trudnych emocji

· Doskonalenie  umiejętności rozwiązywania problemów

· Wyrabianie poczucia własnej wartości i wiary w siebie

· Nauka racjonalnego gospodarowania czasem wolnym

· Kształtowanie umiejętności  radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy

· Uczenie wrażliwości  społecznej w konkretnych sytuacjach w szkole

· Doskonalenie technik asertywnych – umiejętność powiedzenia „NIE”

· Wyrabianie nawyku systematycznego i sumiennego wypełniania obowiązków szkolnych

· Aktywizowanie uczniów przejawiających brak motywacji do nauki

· Rozwijanie zainteresowań oraz ciekawości poznawczej

· Przygotowywanie uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości

· Wyposażenie młodzieży w informacje o substancjach uzależniających oraz zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu

· Kształtowanie umiejętności budowania pozytywnych więzi z rówieśnikami

· Kształtowanie u uczniów umiejętności  krytycznego odbioru informacji oraz wytworów kultury masowej

· Kształtowanie nawyków prozdrowotnych i proekologicznych

VII Kierunki pracy wychowawczo - profilaktycznej realizowanej                  w ramach Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

Działalność wychowawcza w szkole polega więc na prowadzeniu działań
z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia
i podejmowania zachowań prozdrowotnych

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje:

1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy
do jednych z najważniejszych wartości w życiu

3) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną

4) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami

5) doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów;

7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej

8) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu
i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji odurzających, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów
w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji odurzających oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania środków i substancji odurzających, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych
i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji psychoaktywnych, skierowanych do uczniów i ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje:

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, rodzicom lub opiekunom
na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków
i substancji odurzających

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji psychoaktywnych

3) przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy                             z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”

4) informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

Istota profilaktyki

Profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. W pedagogice sprowadza się do zapobiegania powstawaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń i postaw. W pewnym znaczeniu każde pożądane oddziaływanie pedagogiczne jest jednocześnie działaniem profilaktycznym, wytwarzając bowiem jakieś wartościowe cechy, jednocześnie zapobiega powstawaniu cech niepożądanych lub ich utrwaleniu.

Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami                  i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych w literaturze przedmiotu jako zachowania ryzykowne.

Wychowanie wraca do szkół w szerszym zakresie, dlatego też nastąpiło rozróżnienie między pojęciem profilaktyki i wychowania. Wychowanie jest przede wszystkim nastawione na otwieranie uczniów na to, co wyraźnie przekracza przeciętność, zachęca do poszukiwania wzniosłych ideałów, otwiera dziecko na dobro. Natomiast profilaktyka skupia się na przeciwdziałaniu złu, na zapobieganiu lub przeciwdziałaniu zjawiskom odbiegającym od normy i doprowadzeniu zainteresowanych osób do stanu prawidłowego, który zwykle opisywany jest                      w języku naukowym jako zachowanie uśrednione, akceptowane w danym środowisku lub społeczeństwie. W przypadku profilaktyki występują więc dwa zasadnicze punkty odniesienia zjawiska patologiczne oraz prawidłowość lub norma. Wychowanie i profilaktyka mogą i powinny się wspomagać, ale nie są tym samym.

 

Poziomy działań profilaktycznych

Założenia Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego bazują na szeroko pojętej profilaktyce problemowej i dotyczą profilaktyki uzależnień, profilaktyki przemocy w szkole i w domu rodzinnym.

a) Profilaktyka uniwersalna – kierowana do wszystkich uczniów                      w określonym wieku bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych lub zaburzeń psychicznych i dotycząca zagrożeń znanych, rozpowszechnionych w znacznym stopniu – np. przemocy czy używania substancji psychoaktywnych.

Na tym poziomie wykorzystywana jest ogólna wiedza na temat zachowań ryzykownych, czynników ryzyka i chroniących, danych epidemiologicznych (głównie wyników badań naukowych dotyczących między innymi używania substancji psychoaktywnych, informacji o wieku inicjacji itp.).

Celem jest przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych. W dużej mierze działania profilaktyczne skupiają się na tworzeniu wspierającego, przyjaznego klimatu szkoły, który pozytywnie wpływa na zdrowie wspierającego, przyjaznego klimatu szkoły, który pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i poczucie wartości, motywację do osiągnięć zarówno uczniów jak                       i nauczycieli. Działania te umożliwiają także czynny udział rodziców w życiu szkoły.

b) Profilaktyka selektywna – ukierunkowana na grupy zwiększonego ryzyka, wymagająca dobrego rozpoznania tych grup uczniów w społeczności szkolnej. Informacje o uczniach szkoła gromadzi w toku codziennego procesu edukacji. Szczególnie dotyczy to uczniów z deficytami poznawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych itp.

Dla dzieci i młodzieży znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka organizowane są indywidualne lub grupowe działania profilaktyczne (np. terapia pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, socjoterapia).

c) Profilaktyka wskazująca – kierowana do osób wysokiego ryzyka – to działania wymagające specjalistycznego przygotowania, polegające na terapii, interwencji, bądź leczeniu dzieci i młodzieży z symptomami zaburzeń. Wspieranie uczniów,                   u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji odurzających lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.                                                                           Na tym poziomie, w „profilaktykę” częściej angażują się różne instytucje zewnętrzne, przygotowane do prowadzenia pomocy psychologicznej lub medycznej (K. Ostaszewski, A. Borucka 2005).

 

VIII. Identyfikacja problemu, diagnoza środowiska

Na podstawie:

· obserwacji środowiska szkolnego,

· przeprowadzanych badań ankietowych,

· informacji wynikających z analizy ankiet,

· analizy dokumentów szkolnych, protokołów z rady pedagogicznej,

· wywiadów z uczniami, rodzicami i nauczycielami,

· analizy frekwencji uczniów.

 

W oparciu o diagnozę i ewaluację stwierdzono występowanie zjawisk problemowych takich jak:

W wyniku ewaluacji Programu Wychowawczego i Profilaktyki, przy użyciu wymienionych uprzednio technik i metod badawczych, wyróżniono najbardziej ryzykowne, powtarzające się zachowania uczniów na terenie szkoły i poza nią, będące zagrożeniem dla płynnego przebiegu wychowania i edukacji młodzieży oraz ich bezpieczeństwa:

· niska motywacja uczniów do nauki – zaobserwowano brak odpowiedniego zaangażowania w proces uczenia się u poszczególnych uczniów;

· niska samoocena uczniów – brak wiary we własne możliwości, wycofywanie się z życia klasy, szkoły, grupy rówieśniczej;

· brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów – niewystarczające kompetencje społeczne,

· brak właściwych postaw i zachowań wśród uczniów:

· przejawianie zachowań agresywnych, głównie przemoc psychiczna, wobec innych uczniów;

· obserwowaną u poszczególnych uczniów niską kulturę osobistą, brak szacunku do osób dorosłych i starszych,

· niewłaściwe korzystanie z sieci Internet i innych mediów, telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych,

· samowolne opuszczanie terenu szkoły przez uczniów;

· nieregularne uczęszczanie uczniów na zajęcia lekcyjne – odnotowane absencje,   spóźnienia, ucieczki z lekcji;

· palenie papierosów przez uczniów – najbardziej powszechne zjawisko związane z  uzależnieniami wśród uczniów naszej szkoły;

· niezaradność wychowawcza rodziców – wielu rodziców nie posiada odpowiednich  umiejętności wychowawczych, koniecznych do prawidłowego pokierowania  rozwojem, zwłaszcza psychicznym i emocjonalnym dziecka. Należy wprowadzać działania skierowane do rodziców, które ich zainteresują i poprawią umiejętności  wychowawcze;

·

Na powyższych obszarach należy wobec tego zintensyfikować działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły.

 

 

 

 

IX. Czynniki ryzyka, czynniki chroniące.

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny to system działań profilaktycznych skonstruowany na podstawie oceny potrzeb (czynniki ryzyka i czynniki chroniące) oraz oceny zasobów, jakimi dysponuje szkoła.

Prawdopodobieństwo pojawienia się zachowań ryzykownych jest tym większe, im więcej czynników ryzyka oddziałuje na dzieci i młodzież oraz im bardziej są one szkodliwe i dłużej trwa ich działanie.

Zadaniem profilaktyki  w szkole jest więc inicjowanie działań, które wprowadzą pożądane zmiany w funkcjonowaniu ucznia. Aby ten cel osiągnąć należy jednocześnie oddziaływać na czynniki chroniące (wzmacniać je) oraz na czynniki ryzyka (eliminować je).

Do wyodrębnionych czynników ryzyka i czynników chroniących w obrębie zidentyfikowanych problemów szkoły należą:

 

Niskie kompetencje społeczne (brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przemoc i agresja)

Czynniki ryzyka

Czynniki chroniące

- brak umiejętności radzenia sobie z przeżywaniem silnych, negatywnych uczuć

- brak umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych

-niskie poczucie wartości

- nie zawsze jasne i przestrzegane reguły życia szkolnego

- nuda

-brak właściwej opieki dorosłych

- modelowanie zachowań agresywnych

- brak wrażliwości, umiejętności pomagania innym

- negatywny wpływ grupy rówieśniczej

- niekorzystne czynniki instytucjonalno-organizacyjne

- radzenie sobie z emocjami

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych

- właściwa, adekwatna samoocena

- opracowane oraz wdrożone jasne, spójne zasady postępowania

- rozwijanie zainteresowań, podejmowanie aktywności (sport, twórczość)

- troska, zainteresowanie ze strony rodziców, sprzyjające środowisko wychowawcze

- pozytywne wzorce zachowania

- wrażliwość społeczna

- pozytywna grupa rówieśnicza

- kompensowanie niekorzystnych czynników instytucjonalno-organizacyjnych

 

Obniżona samoocena uczniów

Czynniki ryzyka

Czynniki chroniące

- brak wsparcia w rodzinie i w szkole

- nadmierne, nieadekwatne oczekiwania wobec dziecka (rodziców, nauczycieli)

-  stawianie sobie przez ucznia zbyt wysokich wymagań

- niepowodzenia szkolne

- brak zainteresowań

- brak umiejętności nawiązywania kontaktów  z rówieśnikami

-problemy rodzinne, brak więzi z rodzicami

- więź z rodzicami, właściwa opieka dorosłych

- pozytywne relacje z rówieśnikami

- rozwijanie zainteresowań, podejmowanie aktywności (sport, twórczość),

- racjonalne wykorzystanie czasu wolnego, podejmowanie aktywności

- sprzyjający klimat szkoły, wsparcie nauczycieli w sytuacji trudnej dla ucznia

 

brak motywacji do nauki, wagary

Czynniki ryzyka

Czynniki chroniące

- trudności w nauce

- brak motywacji do nauki, bierność

- niezadowalająca dyscyplina

- brak zainteresowań

- niekorzystna sytuacja rodzinna

- negatywny wpływ grupy rówieśniczej

- długotrwały czas nieobecności w szkole, lęk przed powrotem

- radzenie sobie z obowiązkami szkolnymi

- zainteresowanie nauką, poczucie własnej skuteczności

- zdyscyplinowanie, uwewnętrznienie norm, zasad obowiązujących w szkole

- zainteresowania, ciekawość poznawcza

- więź z rodzicami, właściwa opieka dorosłych

-  pozytywna grupa rówieśnicza

- sprzyjający klimat szkoły, wsparcie nauczycieli w sytuacji trudnej dla ucznia

niewłaściwe korzystanie z sieci Internet, telewizji i innych mediów

Czynniki ryzyka

Czynniki chroniące

- brak wiedzy na temat zagrożeń wynikających

z niewłaściwego korzystania z gier komputerowych, użytkowania sieci Internet oraz innych mediów

- nuda, nadmiar wolnego czasu, brak konstruktywnych zainteresowań

- brak umiejętności nawiązywania kontaktów

z rówieśnikami

-problemy rodzinne, brak więzi z rodzicami

-zadawalająca wiedza uczniów na temat zagrożeń wynikających

z niewłaściwego korzystania z gier komputerowych, użytkowania sieci Internet oraz innych mediów

- rozwijanie zainteresowań, podejmowanie aktywności (sport, twórczość),racjonalne wykorzystanie czasu wolnego, podejmowanie aktywności

- pozytywne relacje z rówieśnikami

- więź z rodzicami, właściwa opieka dorosłych

palenie papierosów, kontakt z innymi używkami

Czynniki ryzyka

Czynniki chroniące

- brak wiedzy na temat szkód wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania innych środków psychoaktywnych

-brak umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami

- niski poziom kultury prawnej

- moda na używki

- niekorzystna sytuacja rodzinna

- negatywny wpływ grupy rówieśniczej

- nuda

- łatwość dostępu środków i substancji psychoaktywnych

- brak wartości, autorytetów

- świadomość zagrożeń wynikających z

palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania innych środków psychoaktywnych

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- zadowalająca świadomość i kultura prawna uczniów

- przekonanie o wartości życia wolnego od używek

- więź z rodzicami, właściwa opieka dorosłych

- pozytywna grupa rówieśnicza

-  rozwijanie zainteresowań, podejmowanie aktywności (sport, twórczość)

- ograniczony dostęp środków i substancji psychoaktywnych

-pozytywne wzorce osobowe

Podstawą osiągnięcia założonych w programie celów jest:

· systematyczna i prawidłowa diagnoza zachowań niepożądanych,

· pozytywna współpraca z rodzicami dzieci w zakresie poradnictwa dotyczącego potrzeb rozwojowych, zagrożeń i sposobów im zapobiegania,

· wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, jego umiejętności psychospołecznych,

· przekazywanie pozytywnych sposobów samorealizacji, radzenia sobie ze stresem i problemami życia codziennego,

· promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

· właściwe i wyczerpujące informacje dotyczące uzależnień i przemocy,

· udzielanie właściwej pomocy psychopedagogicznej dzieciom z grup ryzyka, informowanie o dostępnych formach pomocy specjalistycznej.

Zaprojektowane oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne mają wprowadzać pożądane zmiany zarówno w uczniach, jak i w ich środowisku.

 

Wśród działań szkoły, niezbędnych do osiągnięcia założonych celów znalazły się:

· stwarzanie przyjaznego klimatu dobra komunikacja, osobowe relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia uczniom, szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach,

· nauczyciele stanowiący pozytywne wzorce,

· kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków  i substancji odurzających przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

· wypracowanie spójnej polityki szkoły wobec zachowań niepożądanych oraz konsekwentne jej wdrażanie jasne określenie wymagań co do zachowań uczniów oraz reakcja szkoły na zachowania nieprawidłowe, informowanie o tym uczniów i ich rodziców,

· budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań wychowawczych oraz profilaktycznych prowadzonych przez szkołę,

· realizowanie wśród uczniów i rodziców programów profilaktycznych  i promocji zdrowia psychicznego, dostosowanych do indywidualnych potrzeb,

· pomoc uczniom z trudnościami dydaktyczno wychowawczymi,

· włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji psychoaktywnych.

· oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywna pozytywna forma działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

· wczesne rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka i kierowanie ich na badania specjalistyczne w celu przeprowadzenia wstępnej diagnozy,

· kierowanie uczniów zagrożonych w porozumieniu z rodzicami do poradni psychologiczno pedagogicznej i innych specjalistycznych w celu uzyskania właściwej pomocy,

· udostępnianie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą placówki służby zdrowia i organizacji pozarządowych,

· szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych. Doskonalenie zawodowe nauczycieli  w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych.

Założeniem głównym programu jest systematyczne prowadzenie działań wychowawczych i profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy. Konsekwentne realizowanie zadań zawartych w programie umożliwi wszechstronny rozwój uczniom, a także ograniczy podejmowanie przez uczniów zachowań problemowych takich jak: wagary, brak zainteresowania nauką szkolną, wulgaryzm, konflikty, brak dyscypliny, eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi i innymi używkami, niewłaściwe korzystanie z sieci Internet, telewizji i innych mediów.

X. Działania profilaktyczne i wychowawcze związane z funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 i występującym ryzykiem zakażeń, do zadań wychowawczych szkoły należy przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego zachowania, do przestrzegania szkolnych Procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19, zaleceń Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z zachorowaniami na chorobę COVID-19.

Praca wychowawczo-profilaktyczna obejmuje następujące działania:

1. Uświadomienie zagrożeń związanych z epidemią:

· prawidłowe reagowanie w sytuacjach zagrożenia, w tym sytuacji towarzyszącej wzrostowi zachorowalności na chorobę COVID-19

· rozumienie sensu regulaminów i zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność ich zastosowania, także w związku ze wzrostem zachorowalności na chorobę wywoływaną przez koronawirusa

2. Szczególna dbałość o zdrowie i higienę:

· znajomość zagrożenia chorobą wywoływaną przez koronawirusa

· zrozumienie zasad szczególnego dbania o zdrowie i higienę w czasach epidemii

· znajomość profilaktyki choroby COVID-19 poprzez propagowanie właściwych zachowań

· informowanie dzieci o ryzykownych skutkach zachowań narażających na zachorowanie na COVID-19.

Podjęcie przez Szkołę działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zachorowań na COVID-19 wiąże się ze ścisłą współpracą z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów oraz instytucjami i placówkami zajmującymi się oświatą, wychowaniem oraz profilaktyką zdrowotną.

XI. Działania wychowawcze, profilaktyczne i edukacyjne wobec uczniów cudzoziemskich oraz zadania związane z włączaniem ich w środowisko szkolne i lokalne.

Z chwilą przyjęcia uczniów – uchodźców do placówki, dla udoskonalenia jakości kształcenia i komunikacji oraz wychowania i opieki, w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym wprowadza się następujące formy wsparcia i pomocy:

· Pomoc uczniom w adaptacji do nowych warunków szkolnych - zajęcia integrujące prowadzone przez wychowawców klas, pedagogów, psychologa.

· Wdrażanie uczniów do funkcjonowania w środowisku lokalnym, przekazywanie wiedzy na temat środowiska lokalnego.

· Diagnoza możliwości i potrzeb uczniów.

· Dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów.

· Objęcie indywidualną opieką uczniów mających trudności adaptacyjne w sferze kontaktów społecznych poprzez rozmowy indywidualne z uczniami, współpracę z pedagogiem, psychologiem, nauczycielami, rodzicami.

· Integracja uczniów – pomoc koleżeńska w czasie lekcji i po lekcjach, zajęcia świetlicowe, organizowanie wycieczek klasowych, międzyklasowych oraz wspólnych imprez klasowych i szkolnych.

· Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się, utrwalanie i zastosowanie w praktyce nabytych umiejętności - dodatkowe zajęcia z języka polskiego, wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji z uczniami, słowniki z podstawowymi zwrotami.

· Rozwijanie umiejętności uczenia się i motywacji do nauki, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

· Współpraca nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów i psychologa w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych uczniów z uwagi na barierę językową czy trudności w nauce.

· Kreowanie prospołecznych postaw względem nowych uczniów, rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie i szkole.

· Przeciwdziałanie wszelkim przejawom nietolerancji wobec odmienności – profilaktyka i edukacja antydyskryminacyjna.

· Podejmowanie działań na rzecz uczniów – cudzoziemców, uchodźców, migrantów w celu poprawy ich sytuacji materialnej, promowanie wrażliwości wobec uczniów i ich potrzeb - akcje charytatywne, udzielanie pomocy w codziennych sytuacjach szkolnych.

· Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez poznanie symboli narodowych Polski i kraju pochodzenia ucznia - uchodźcy, poznanie zwyczajów towarzyszących świętom narodowym, religijnym i świeckim w Polsce i w kraju danego ucznia, wpajanie szacunku dla tradycji narodowych.

· Przygotowanie uczniów ósmej klasy do dalszego kształcenia. Poszerzanie wiedzy związanej z wyborem szkoły i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych predyspozycji i uzdolnień uczniów.

XII. Wskaźniki sukcesu / oczekiwane efekty.

Obszar niska samoocena, brak kompetencji społecznych:

· uczeń otrzymuje wsparcie nauczycieli, wychowawcy i specjalistów według potrzeb

· w pracy dydaktyczno - wychowawczej stosowane są metody wspierające rozwój społeczny i emocjonalny

· organizowane są spotkania, konsultacje indywidualne dla nauczycieli na temat kompetencji społecznych

· realizowane są zajęcia integracyjne, podnoszące kompetencje społeczne uczniów

· stwarzane są warunki sprzyjające odnoszeniu sukcesów przez wszystkich uczniów

· w szkole zauważa się życzliwe relacje miedzy nauczycielami, uczniami
i rodzicami

· prowadzone są koła zainteresowań, uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach realizowanych w Placówce Wsparcia Dziennego

oczekiwany efekt: zwiększenie kompetencji społecznych, podniesienie       samooceny uczniów

Obszar wagary, brak motywacji do nauki:

· na bieżąco pracuje się z uczniem doświadczającym niepowodzeń szkolnych (oferty pomocy zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do pisania testów,           w miarę możliwości - program edukacyjno - terapeutyczny Ortograffiti itd)

· dostosowuje się wymagania do potrzeb edukacyjnych ucznia

· ocenia na znanych przez wszystkich zasadach

· wdraża szeroki zakres metod i form nauczania

· prezentuje prace i osiągnięcia uczniów

· wychowawcy i pedagodzy analizują przyczyny wagarów i włączają działania zawarte w Programie Poprawy Frekwencji, zapobiegające nieusprawiedliwionym nieobecnościom

· funkcjonuje właściwa wymiana informacji nauczyciel - rodzic.

 

Oczekiwany efekt: zmniejszenie liczby uczniów wagarujących, poprawa  motywacji

do nauki i osiąganych wyników.

 

Obszar palenie papierosów, kontakt z innymi używkami:

· uczniowie mają utrudniony dostęp do środków psychoaktywnych

· prowadzone są koła zainteresowań

· młodzież posiada wiedzę na temat szkód wynikających z kontaktu z używkami oraz konsekwencji prawnych

· prowadzone są różnorodne działania profilaktyczne (programy, spektakle, konkursy, konsultacje)

· uczniowie angażują się w działalność pozytywną

· rozpoznaje się uczniów z grup tzw. ryzyka

· w przypadku wystąpienia problemów organizuje się pierwszy kontakt ze specjalistą, motywuje do podjęcia leczenia, terapii

 

oczekiwany efekt: zmniejszenie liczby uczniów eksperymentujących z  używkami.

Obszar niewłaściwe korzystanie z sieci Internet, telewizji i innych mediów:

· uczniowie racjonalnie wykorzystują czas wolny

· młodzież ma możliwość uczestniczenia w rajdach pieszych, wycieczkach szkolnych

· organizowane są wycieczki do kina, muzeum, teatru

· dostarczane bogate doświadczenia audiowizualne

· prowadzone są zajęcia pozalekcyjne

· większość uczniów korzysta z zasobów biblioteki

· młodzież posiada wiedzę na temat niewłaściwego korzystania z telewizji, gier komputerowych, sieci Internet

oczekiwany efekt: zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zajęciach

dodatkowych, zmniejszenie czasu spędzanego przed telewizorem,

komputerem.

 

Obszar agresja i przemoc:

· w pracy dydaktyczno - wychowawczej stosowane są metody wspierające rozwój społeczny i emocjonalny

· organizowane są spotkania, warsztaty dla nauczycieli na temat agresji

· przeprowadza się na bieżąco rozmowy z uczniami sprawiającymi kłopoty                 i ich rodzicami

· obowiązująca w szkole procedura reagowania w sytuacjach agresji jest jasna
i stosowana konsekwentnie przez wszystkich nauczycieli

· wyrządzane szkody są naprawiane przez uczniów lub pokrywane finansowo przez rodziców

· w szkole zauważa się życzliwe relacje miedzy nauczycielami, uczniami
i rodzicami

· Samorząd Uczniowski wychodzi z inicjatywą organizowania imprez szkolnych

· organizowane są imprezy integrujące społeczność szkolną

· prowadzone są koła zainteresowań

· prowadzone są zajęcia dla uczniów zapobiegające przemocy i zachowaniom agresywnym

· wychowawcy analizują przyczyny i zapobiegają negatywnym zachowaniom

 

oczekiwany efekt: zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole, poprawa

atmosfery.

 

XIII. Ewaluacja programu

Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego stanowić będzie swoiste podsumowanie (przez ocenę) dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole, a jednocześnie dostarczy materiału do modyfikacji dotychczasowego (lub opracowanie nowego) programu. Celem ewaluacji będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie „czy prowadzone w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne są skuteczne?”.

Podstawą ewaluacji cząstkowej będą coroczne raporty ze Szkolnego Programu Wychowawczo -Profilaktycznego sporządzane na podstawie bieżących badań ankietowych, analizy dokumentacji, obserwacji, rozmów z nauczycielami, rodzicami, uczniami. Realizację badań będzie nadzorował zespół Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

Ankiety ewaluacyjne dla rodziców, uczniów, nauczycieli będą przeprowadzane celem oceny efektywności realizowanego programu.

W ewaluacji wykorzystywane będą następujące narzędzia badawcze:

· obserwacja

· rozmowy (wychowawca, uczeń, rodzice)

· ankieta (wychowawca, uczeń, rodzic)

· analiza dokumentów.

Przewidziano ewaluowanie programu wychowawczo - profilaktycznego w czerwcu każdego roku szkolnego celem oceny jego realizacji i wprowadzenia ewentualnych zmian.

Bibliografia

1. Bartoszewska B., Rodzice w szkole czyli o pierwszorzędowej profilaktyce, „Wychowawca” nr 9, 2002r.

2. Gaś Z. B., Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993r.

3. Kosińska E., Profilaktyka w szkole, „Wychowawca” nr 9, 2002r.

4. Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu w szkole, zeszyt 13, Biblioteczka Reformy, Warszawa 1999r.

5. Melibruda J., Profilaktyka problemowa, „Remedium” nr 10, 1997r.

6. Melibruda L., Zdrowie – dobrostan a rozwój, „Remedium” nr 4, 1997r.

7. Melibruda L., Dwie dziedziny pracy z ludźmi – profilaktyka i pomoc psychologiczna, „Remedium” nr 9, 1997r.

8. Melibruda L., Pomoc psychologiczna – psychoterapia i profilaktyka, „Remedium” nr 9, 1997r.

9. Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej profilaktyki, Warszawa 2000r.

10. Węgrzecka – Giluń N., Nowelizacje w profilaktyce, „Remedium” nr 10, 1997r.

11. Ostaszewski K., Borucka A., Podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań problemowych młodzieży, Warszawa 2005.

Program opracował zespół w składzie:

Przewodnicząca: Joanna Langowska

Członkowie Zespołu:

Violetta Biłyk

Olga Witkowska

 

Monika Żak

 

 

 

Treści wychowawczo - profilaktyczne realizowane w ramach
Programu Wychowawczego – Profilaktycznego

w roku szkolnym 2022/2023

Realizacja zadań ujętych w Programie w roku szkolnym 2022/2023 uzależniona jest od sytuacji epidemicznej panującej kraju.

Treści wychowawczo - profilaktyczne realizowane w ramach programu

KLASY I – III

OBSZAR

ZADANIA

Formy pracy i zajęć

Osoby odpowiedzialne

Zdrowie – edukacja zdrowotna

– w tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID 19

§ zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości
o zdrowie własne
i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia

§ zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej

§ przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia
w aspekcie fizycznym i psychicznym

§ kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie

§ rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku

§ kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo - skutkowego

§ uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin

kształtowanie wytrwałości
w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki

§ pogadanki na temat zdrowego stylu życia

§ tematyczne gazetki ścienne

§ kąciki przyrodnicze

§ tematyczne konkursy plastyczne,

§ konkursy wiedzy o zdrowiu człowieka i jego zagrożeniach

§ udział w międzyszkolnych konkursach dotyczących zdrowia

§ udział w zawodach sportowych, wycieczkach, rajdach

§ rozmowy indywidualne, konsultacje

§ spotkanie z pielęgniarka szkolną

§ akcja profilaktyczna ,,Zdrowe zęby”

§ wyjścia do Centrum Edukacji Ekologicznej, Zakładu Usług Leśnych ,,Daniel, itp.

§ zajęcia ekologiczne z okazji Dnia Ziemi, akcja „Sprzątanie Świata”

§ udział w międzyszkolnych konkursach ekologiczno – przyrodniczych, m.in.: Ekologiczne Zmagania „Eko-łamigłowa”, „Z Ekoludkiem
po mieście i kraju”

§ udział w zbiórce surowców wtórnych

§ gazetki o tematyce ekologicznej

§ scenki dramowe – adekwatne zachowania w sytuacjach szkolnych
/np. uczeń radzi sobie ze stresem, niepowodzeniem/

§ zabawy integracyjne

§ realizacja programu profilaktycznego "Bezpieczny Uczeń"

§ kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, takich jak: samokontrola, radzenie sobie ze Stresem

§ wdrażanie do przestrzegania zasad i procedur stosowanych podczas pandemii. (m.in. częste mycie rąk, noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, częste wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętów i urządzeń)

§ kształtowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za zdrowie osobiste
i innych

§ zapoznanie uczniów, rodziców z zasadami i procedurami nauczania zdalnego

§ uświadomienie uczniów jakimi drogami rozprzestrzenia się wirus oraz
o konieczności izolacji domowej podczas infekcji domowej podczas infekcji.

nauczyciele wychowawcy klas 1-3

nauczyciele świetlicy

nauczyciele

wychowania

fizycznego

realizatorzy programów,

pielęgniarka szkolna

opiekun Samorządu Szkolnego

opiekun koła

przyrodniczego klas 1-3

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

§ kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych

§ rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków
na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń

§ kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł

§ kształtowanie umiejętności nawiązywania
i podtrzymywania relacji
z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy
z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm
i reguł kultury osobistej

§ przygotowanie do sprawiedliwego
i uczciwego oceniania zachowania własnego
i innych ludzi

§ zapoznanie z podstawowymi prawami
i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju

§ rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających
na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów

 

§ zapoznanie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

§ poznanie zasad oceniania - zachowania uczniów

§ poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia, identyfikowanie
z grupą społeczną

§ ustalenie i respektowanie reguł postępowania w klasie, szkole i poza szkołą

§ udział w apelach okolicznościowych, uroczystościach ogólnoszkolnych
i klasowych,

§ wybór Kulturalnego Ucznia klasy

§ wspólne i jawne ocenianie zachowania uczniów
i wywiązywania się z obowiązku szkolnego na podstawie ustalonych
w klasie i szkole kryteriów

§ zajęcia dotyczące Praw Dziecka

§ kształtowanie pozytywnych relacji, pozytywnego stosunku do siebie
i innych uczniów, nauka tolerancji wobec innych

§ włączanie uczniów w gry i zabawy integracyjne

§ budowanie poczucia bezpieczeństwa w relacjach z innymi uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły

§ poznawanie pozytywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, zajęcia związane z kształtowaniem umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją

§ zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych

§ gry dramowe (ukazanie dobra i zła w życiu codziennym, wskazywanie właściwych sposobów reagowania
w sytuacjach trudnych i konfliktowych)

§ organizowanie wyjść do Domu Dziecka, Domu Opieki Społecznej, Schroniska dla Zwierząt, Kliniki Weterynaryjnej, itp.

§ włączenie się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, akcje PCK i Caritas, inne akcje charytatywne

§ organizacja pomocy uczniom nieobecnym na zajęciach, nieradzącym sobie w nauce, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

§ realizacja programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”
i psychoedukacyjnego "Spotkania z Leonem"

§ wdrażanie i realizacja programu profilaktycznego „Zagrajmy Razem”

– w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas I – III

 

 

wychowawcy klas

pedagog

opiekunowie PCK, Caritas, WOŚP

opiekun Samorządu Uczniowskiego

doradca zawodowy

nauczyciele przedmiotowi

realizator programu „Zagrajmy Razem”

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

§ kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się
w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się

§ kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła

§ kształtowanie gotowości
do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur
i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym
i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność

§ kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt
z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury
i sztuk plastycznych należących
do polskiego
i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu
z literaturą i sztuką dla dzieci

§ kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie
od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw,

§ poznanie Patrona szkoły i miejsc Jemu poświęconych

§ zapoznanie ze sztandarem szkoły

§ pogadanka o właściwym zachowaniu podczas szkolnych uroczystości i godnego zachowania podczas hymnu, symboli narodowych flagi , godła,

§ konkursy o Patronie szkoły, gazetki klasowe, na holu,

§ uczestniczenie w ogólnoszkolnych apelach, wysłuchiwanie audycji przez radiowęzeł, np. Święto Patrona Szkoły,

§ udział w biegu Bronisława Malinowskiego

§ uczestnictwo w świętach narodowych i dniach pamięci narodowej

§ wycieczki po najbliższej okolicy

§ wyjścia do muzeum, teatru, kina

§ udział w różnych imprezach kulturalnych (muzeum, spektakl teatralny, seans kinowy, przedstawienia i apele szkolne, uroczystości szkolne)

§ udział i organizowanie szkolnych imprez, uroczystości, apeli

§ organizowanie i aktywny udział w uroczystościach klasowych (m.in.: urodziny, Pasowanie na ucznia, Wigilia klasowa, Wielkanoc, Dzień Dziecka,)

§ udział w konkursie wiedzy „Grudziądz - moje miasto”

§ poznanie kultury, legend, sławnych mieszkańców, historii, zabytków naszego miasta (spacer po Grudziądzu)

§ wycieczka krajoznawcza do wybranej miejscowości regionu

§ odwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej

§ poznanie życia dzieci w innych krajach Europy, ich zwyczajów, tradycji, obrzędów itp.

§ poznanie życia dzieci w innych krajach m.in. na podstawie lektur szkolnych (ich zajęcia i zabawy, tradycje świąteczne)

§ poznawanie różnych zawodów, wycieczki do różnych zakładów pracy

§ realizacja programu profilaktycznego "Bezpieczny Uczeń"

nauczyciele

wychowawcy klas 1-3

 

pedagog

 

nauczyciel biblioteki

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

§ podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji

§ inspirowanie do podejmowania

§ aktywności
i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku
i otoczenia

§ przygotowanie do radzenie sobie
w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów

 

 

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

§ przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań

§ wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli
i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą
i społecznością lokalną

§ kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
w różnych formach ekspresji

§ kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności
za swoje decyzje i działania

§ kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw

§ poznawanie historii państwa polskiego, legend związanych z godłem
i barwami narodowymi,

§ poznawanie legend regionu zamieszkania

§ poznanie zasad i konsekwencji funkcjonowania w grupie

§ realizacja programu profilaktycznego „Zagrajmy Razem”

§ zwracanie uwagi na umiejętną samoocenę swojego postępowania
w odniesieniu do przyjętych norm i zasad, wartości takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne

§ poznanie i umiejętne zastosowanie pojęcia porozumienie, umowa, uczestniczenie w wyborach samorządu w klasie, w szkole

§ szanowanie odmienności: osób niepełnosprawnych, zwyczajów i tradycji różnych grup społecznych i narodów

nauczyciele

wychowawcy klas 1-3

trener programu „Zagrajmy Razem”

 

pedagog

 

nauczyciel biblioteki

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

§ zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych

§ kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł, korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze
na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów

§ przygotowanie do bezpiecznego
i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się
po drogach

 

 

§ spotkanie z funkcjonariuszem Policji, Straży Miejskiej dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły

§ udział w apelach dotyczących bezpieczeństwa (w szkole,
w czasie wycieczek, wyjść, na osiedlu)

§ realizacja programów profilaktycznych dostosowanych
do potrzeb i możliwości uczniów, np. Cukierki”

§ gry dramowe (ukazanie dobra i zła w życiu codziennym, wskazywanie właściwych sposobów reagowania
w sytuacjach trudnych i konfliktowych, uczenie się zachowań asertywnych)

§ zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych

§ kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek

§ profilaktyka niepowodzeń szkolnych

§ wspólne, jawne ocenianie zachowania uczniów
i wywiązywanie się z obowiązku szkolnego na podstawie ustalonych kryteriów

§ nauka o emocjach oraz sposobach zdrowego radzenia sobie z nimi – zajęcia warsztatowe, m.in. eliminowanie zachowań agresywnych

§ rozmowy indywidualne z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne

§ realizacja programu profilaktycznego "Bezpieczny Uczeń"

§ realizacja programu profilaktycznego „Zagrajmy Razem”

 

 

 

nauczyciele wychowawcy klas 1-3

 

pedagog

trener programu „Zagrajmy Razem”

 

realizatorzy programów

 

funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

§ przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania
i przeciwdziałania sytuacjom problemowym

§ kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki
i zabawy

 

 

 

§ poznanie informacji o miejscach i ludziach, którzy udzielają pomocy
w trudnych sytuacjach

§ zapoznanie z telefonami alarmowymi, uświadomienie istnienia różnych rodzajów zagrożeń życia

§ pogadanki realizowane przez oficerów Policji
i funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Straży Pożarnej

§ pogadanki o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, bezpiecznego przebywania w Internecie - możliwość wystąpienia niepożądanych zachowań innych osób, zrozumienia konieczności respektowania ograniczenia związanego z czasem pracy korzystania z technologii i jego wpływu na utratę zdrowia,

§ zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego poprzez kontynuację prowadzenia różnorodnych zajęć pozalekcyjnych (profilaktyka alternatywna)

§ tematyczne gazetki ścienne

§ konkursy plastyczne nt. bezpieczeństwa

§ konkursy wiedzy o zdrowiu człowieka i jego zagrożeniach

§ udział w zawodach sportowych, wycieczkach, rajdach

 

 

 

 

nauczyciele wychowawcy klas 1-3

 

pedagog

 

realizatorzy programów

 

funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASY IV

OBSZAR

ZADANIA

Formy pracy i zajęć

Osoby odpowiedzialne

Zdrowie – edukacja zdrowotna

– w tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID 19

 

 

§ nabycie podstawowej wiedzy
na temat stresu

§ inspirowanie młodzieży
do myślenia o własnej motywacji do działania

§ nabywanie umiejętności gromadzenia
i porządkowania wiedzy o sobie

§ kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności
i kiedy wybór jest ważny i trudny

§ kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

§ realizacja programu ochrony klas czwartych

§ pogadanki na temat zdrowego stylu życia

§ zajęcia w ramach szkolnych programów profilaktyki
i promocji zdrowego stylu życia

§ tematyczne gazetki ścienne

§ tematyczne konkursy plastyczne

§ konkursy wiedzy o zdrowiu człowieka i jego zagrożeniach

§ udział w międzyszkolnych konkursach dotyczących zdrowia

§ udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach profilaktycznych
– m.in. „Zachowaj trzeźwy umysł”,

§ udział w zawodach sportowych, wycieczkach, rajdach

§ rozmowy indywidualne, konsultacje

§ kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, takich jak: samokontrola, radzenie sobie ze Stresem

§ wdrażanie do przestrzegania zasad i procedur stosowanych podczas pandemii. (m.in. częste mycie rąk, noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, częste wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętów i urządzeń)

§ kształtowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za zdrowie osobiste
i innych

§ zapoznanie uczniów, rodziców z zasadami i procedurami nauczania zdalnego

§ uświadomienie uczniów jakimi drogami rozprzestrzenia się wirus oraz
o konieczności izolacji domowej podczas infekcji

§ promowanie zasad zdrowego odżywiania się

§ estetyka, jakość i ilość spożywanych posiłków

§ zwracanie uwagi, że higiena jamy ustnej to zdrowe zęby
i świeży oddech (udział uczniów w fluoryzacji zębów)

§ wychowanie estetyczne przez dbałość o otoczenie

 

wychowawcy

nauczyciel przyrody

pedagodzy

psycholog

nauczyciel plastyki

nauczyciele wychowania fizycznego

opiekun SKKT

wychowawcy

realizatorzy

programów

pielęgniarka

szkolna

opiekun Samorządu

Szkolnego

 

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna

 

§ właściwe planowanie dnia i organizowanie czasu wolnego

§ dbałość o higienę osobistą i pracy umysłowej

§ uwrażliwienie na piękno przyrody

§ zachęcanie do czynnego uprawiania sportu

§ wpływ uprawiania sportu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka

§ udział w akcji „Sprzątanie Świata”

§ zbieranie surowców wtórnych

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

§ kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania

§ kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb

§ rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi

§ kształtowanie postawy szacunku
i zrozumienia wobec innych osób

§ realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny Uczeń”

§ zapoznanie z WSO i systemem oceny zachowania

§ gry i zabawy integracyjne, kształtujące postawy asertywne

§ ustalenie zasad i norm życia w klasie i szkole

§ wypracowanie kontraktu klasowego

§ wspólne, jawne ocenianie zachowania uczniów i wywiązywanie się
z obowiązku szkolnego na podstawie ustalonych w klasie i szkole kryteriów

§ zajęcia dotyczące Praw Dziecka, Praw Człowieka

§ poznawanie pozytywnych sposobów rozwiązywania konfliktów

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

opiekun koła Caritas,

opiekun Samorządu Uczniowskiego

nauczyciele przedmiotowi

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

§ rozwijanie zdolności
do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji

§ budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej

 

§ zajęcia związane z kształtowaniem umiejętności radzenia sobie z własną
i cudzą agresją

§ zorganizowanie wycieczek klasowych

§ współpraca z Domem Dziecka, Domem Opieki Społecznej, Schroniskiem dla Zwierząt, Fundacją działającą na rzecz zwierząt itp.

§ włączenie się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, akcje PCK
i Caritas

§ zbiórka odzieży, zabawek dla osób potrzebujących

§ akcje charytatywne na rzecz potrzebujących

§ pomagamy słabszym w nauce, nieobecnym na zajęciach

§ angażujemy uczniów do pracy w Samorządzie

 

 

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

§ zapoznanie z rolą zainteresowań
w życiu człowieka

§ uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania

§ kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia

§ kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze

§ poznanie w szkole miejsc poświęconych naszemu patronowi

§ pogadanka nt. jak zachować się podczas szkolnych uroczystości

§ konkursy o patronie szkoły, gazetki klasowe lub na holach, apele, audycje przez radiowęzeł

§ udział w biegu im. Bronisława Malinowskiego

§ uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających ważne święta narodowe

§ poszukiwanie korzeni, kształcenie świadomości własnego pochodzenia

§ poznanie własnego otoczenia i specyfiki własnego regionu

§ poszukiwanie informacji o zasłużonych grudziądzanach

§ poszanowanie symboli narodowych

§ wycieczki po najbliższej okolicy

§ wyjścia do muzeum, teatru, kina

§ udział w różnych imprezach kulturalnych (muzeum, spektakl teatralny, seans kinowy, przedstawienia i apele szkolne, uroczystości szkolne)

§ udział i organizowanie szkolnych imprez, uroczystości, apeli

§ organizowanie i aktywny udział w uroczystościach klasowych (Wigilia klasowa, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Święto Patrona Szkoły i in.)

§ zapoznanie z tradycjami i zwyczajami naszej ojczyzny

§ poznanie tradycji, kultury, historii innych krajów

§ udział w rekolekcjach wielkopostnych

§ zajęcia zwracające uwagę na istotę właściwego porozumiewania się
w klasie szkolnej, wśród rówieśników, w rodzinie

§ udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

nauczyciele

świetlicy, biblioteki

nauczyciel muzyki

nauczyciel plastyki

nauczyciel historii

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel WOS

i inni

nauczyciele przedmiotowi

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

§ redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

§ budowanie atmosfery otwartości
i przyzwolenia na dyskusję

§ uświadamianie zagrożeń wynikających
z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych

§ realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny Uczeń”

§ zajęcia integrujące uczniów w klasie

§ realizacja programu ochrony uczniów klas czwartych

§ zajęcia dotyczące kształtowania umiejętności radzenia sobie
z negatywnymi emocjami

§ spotkanie z funkcjonariuszem policji lub Straży Miejskiej dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły

§ udział w apelach dotyczących bezpieczeństwa (w szkole,
w czasie wycieczek, wyjść, zabaw w czasie wolnym)

§ realizacja programów profilaktycznych dostosowanych
do potrzeb i możliwości uczniów

§ zajęcia związane z ukazaniem dobra i zła w życiu codziennym, wskazywaniem na właściwe sposoby reagowania w sytuacjach trudnych
i konfliktowych, uczeniem zachowań asertywnych

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

realizatorzy programów

funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej

opiekun Caritas,

opiekun Samorządu Uczniowskiego

nauczyciele przedmiotowi

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

§ zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających
i zagrożeń z nimi związanych

rozwijanie umiejętności troski
o własne bezpieczeństwo
w relacjach z innymi

§ zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują

 

 

§ zachowanie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły – sytuacje zagrażające życiu

§ zajęcia poświęcone zagrożeniom wynikającym z niewłaściwego korzystania z sieci Internet

§ zagrożenie uzależnieniami behawioralnymi

§ zajęcia pozalekcyjne jako alternatywa dla niewłaściwego spędzania czasu wolnego

§ rozmowy indywidualne z uczniami

§ mediacje w sytuacjach konfliktowych pomiędzy uczniami

§ zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych

§ kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek

§ realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów

§ zrozumienie słowa higiena jako coś bardziej złożonego niż czystość ciała

§ wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia

§ udział w zabawach i zawodach sportowych

§ stosowanie zasad prawidłowego odżywiania

 

 

KLASY V

OBSZAR

ZADANIA

Formy pracy i zajęć

Osoby odpowiedzialne

Zdrowie – edukacja zdrowotna

– w tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID 19

§ kształtowanie umiejętności podejmowania
i realizacji zachowań prozdrowotnych

§ prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń
i niedoskonałości

§ kształtowanie prawidłowych nawyków - właściwe odżywianie, aktywność fizyczna

§ właściwe zachowanie się w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody

§ poznanie zagrożeń ekologicznych jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji

§ realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny Uczeń”

§ kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, takich jak: samokontrola, radzenie sobie ze Stresem

§ wdrażanie do przestrzegania zasad i procedur stosowanych podczas pandemii. (m.in. częste mycie rąk, noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, częste wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętów i urządzeń)

§ kształtowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za zdrowie osobiste i innych

§ zapoznanie uczniów, rodziców z zasadami i procedurami nauczania zdalnego

§ uświadomienie uczniów jakimi drogami rozprzestrzenia się wirus oraz o konieczności izolacji domowej podczas infekcji

nauczyciel przyrody

pedagodzy

nauczyciel plastyki,

nauczyciele wychowania fizycznego

opiekun SKKT

realizatorzy programów,

pielęgniarka szkolna

opiekun Samorządu Szkolnego

Relacje – kształtowanie

postaw społecznych

§ rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy

§ wyzwalanie chęci do działania
na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat)

§ rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota)

§ kształtowanie otwartości
na doświadczenia innych ludzi,
ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę

§ rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów

§ udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariat

§ realizacja zajęć mających na celu budowanie wiary we własne możliwości

§ objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów wymagających wsparcia

§ poznanie zasobów i potrzeb tkwiących w ludziach

§ określanie zalet i wad swojego charakteru

§ rozpoznawanie i akceptowanie pozytywnych zachowań

§ eliminowanie postaw agresywnych

§ rozwijanie postaw szacunku, zrozumienia i tolerancji
dla innych ludzi

§ udział w rekolekcjach wielkopostnych

§ kształtowanie umiejętności komunikowania się
w rodzinie

§ spotkania z osobami działającymi na rzecz innych ludzi, lokalnej społeczności

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

opiekun Caritas,

opiekun Samorządu Uczniowskiego

doradca zawodowy

nauczyciele przedmiotowi

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

§ rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

§ budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw

§ rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji

§ rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca

§ pogłębienie wiedzy o patronie szkoły

§ poznanie ważnych wydarzeń związanych z historią Grudziądza, okolic i ojczyzny

§ poszukiwanie naszego miejsca w kulturze europejskiej

§ pogłębienie wiadomości o innych krajach, ich historii, tradycji, kulturze

§ realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów

§ udział w uroczystościach, apelach szkolnych

§ udział w konkursach szkolnych i miejskich

§ zajęcia kształtujące właściwe postawy prospołeczne

§ obchody Dnia Życzliwości

§ udział w rajdach pieszych

§ rozwijanie zamiłowania uczniów do czytania

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

nauczyciele biblioteki

opiekun SKKT

nauczyciel muzyki

nauczyciel plastyki

nauczyciel historii

nauczyciel języka polskiego

inni

nauczyciele przedmiotowi

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

§ rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy
w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji

§ rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania

§ dokonywanie analizy wpływu nastawienia
do siebie i innych na motywację
do podejmowania różnorodnych zachowań

§ rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie
do angażowania się w prawidłowe
i zdrowe zachowania

§ doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera
i Internetu

 

§ tematyka godzin wychowawczych poświęcona właściwej postawie prozdrowotnej, umiejętności radzenia sobie z agresją, presją grupy

§ udział w apelach dotyczących bezpieczeństwa (w szkole,
w czasie wycieczek, wyjść, zabaw na osiedlu)

§ realizacja programów profilaktycznych dostosowanych
do potrzeb i możliwości uczniów

§ zajęcia związane z ukazaniem dobra i zła w życiu codziennym, wskazywaniem na właściwe sposoby reagowania w sytuacjach trudnych
i konfliktowych, uczeniem zachowań asertywnych

§ zajęcia pozalekcyjne jako alternatywa dla zachowań ryzykownych

§ realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny Uczeń”

§ zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych

§ kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

realizatorzy programów

funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej

opiekun Caritas

opiekun Samorządu Uczniowskiego

nauczyciele przedmiotowi

KLASY VI

OBSZAR

ZADANIA

Formy pracy i zajęć

Osoby odpowiedzialne

Zdrowie – edukacja zdrowotna

– w tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się
COVID 19

§ kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości

§ kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby,
np. świadomości mocnych
i słabych stron

§ rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia
i życia jako najważniejszych wartości

§ doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego

§ rozwijanie osobowości poprzez nowe doświadczenia
i wiedzę o sobie samym

§ wskazywanie szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka

§ dbanie o swoją sprawność fizyczną

§ kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, takich jak: samokontrola, radzenie sobie ze Stresem

§ wdrażanie do przestrzegania zasad i procedur stosowanych podczas pandemii. (m.in. częste mycie rąk, noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, częste wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętów i urządzeń)

§ kształtowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za zdrowie osobiste
i innych

§ zapoznanie uczniów, rodziców z zasadami i procedurami nauczania zdalnego

§ uświadomienie uczniów jakimi drogami rozprzestrzenia się wirus
oraz o konieczności izolacji domowej podczas infekcji

§ realizacja zajęć pozalekcyjnych - sportowych oraz rozwijających zainteresowania

§ wykazywanie się wiedza z zakresu ekologii

§ wskazywanie zagrożeń środowiska naturalnego

§ branie odpowiedzialności za środowisko naturalne

§ realizacja programu profilaktycznego "Bezpieczny Uczeń"

wychowawcy klas

n-el przyrody

pedagodzy

nauczyciel plastyki

n-le wychowania fizycznego

opiekun SKKT

realizatorzy programów

pielęgniarka szkolna

opiekun Samorządu Szkolnego

Relacje
– kształtowanie
postaw społecznych

§ kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu
do osiągnięcia celu

§ uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat)

 

 

§ organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły

§ udział uczniów w pracy szkolnego koła Caritas

§ organizacja Dnia Życzliwości

§ zajęcia poświęcone kształtowaniu właściwych postaw, rozwijanie umiejętności asertywnego wyrażania własnej opinii

§ rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i brania za nią odpowiedzialności

§ określanie dróg osiągnięcia wyznaczonych celów

 

wychowawcy klas

nauczyciele języka polskiego

pedagodzy

psycholog

opiekun Caritas

opiekun Samorządu Uczniowskiego

Relacje – kształtowanie

postaw społecznych

§ rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań
i poglądów

§ rozwijanie świadomości roli
i wartości rodziny
w życiu człowieka

§ rozwijanie samorządności

 

§ wypracowanie pozytywnych postaw koleżeńskich
i przyjacielskich

§ udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariat

§ objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów wymagających wsparcia

§ poznanie zasobów i potrzeb tkwiących w ludziach

§ rozpoznawanie i akceptowanie pozytywnych zachowań

§ eliminowanie postaw agresywnych

§ rozwijanie postaw szacunku, zrozumienia i tolerancji
dla innych ludzi

§ udział w rekolekcjach wielkopostnych

§ kształtowanie umiejętności komunikowania się w rodzinie

§ spotkania z osobami działającymi na rzecz innych ludzi, lokalnej społeczności

 

wychowawcy klas

nauczyciel WDŻ

pedagodzy

psycholog

opiekun Caritas

opiekun Samorządu Uczniowskiego

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

§ rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii
i samodzielności

§ rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia
w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie

§ dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które
na nie wpływają

§ rozwijanie szacunku dla kultury
i dorobku narodowego

§ poznanie i poszanowanie dorobku kulturalnego regionu
i państwa

§ uczestniczenie w obchodach świąt i uroczystościach regionalnych
i państwowych

§ poznanie miejsc pamięci narodowej

§ udział w zajęciach pozalekcyjnych

§ udział w rekolekcjach wielkopostnych

§ uczestniczenie w akcjach charytatywnych

§ kultywowanie tradycji rodzinnych

 

wychowawcy klas

pedagodzy

n-le biblioteki

nauczyciel muzyki

nauczyciel plastyki

nauczyciel historii

n-el j. polskiego

i inni

nauczyciele przedmiotowi

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

§ dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc
w trudnych sytuacjach

§ budowanie atmosfery wsparcia
i zrozumienia
w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku

§ rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi

§ kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych

§ rozwijanie świadomości dotyczącej prawa
do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci

 

 

§ tematyka godzin wychowawczych związana z kształtowaniem umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

§ tematyka godzin wychowawczych związana z zagrożeniami
tj. uzależnienia, cyberprzemoc

§ realizacja programu "Znajdź właściwe rozwiązanie"

§ spotkanie z funkcjonariuszem policji lub Straży Miejskiej dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły

§ udział w apelach dotyczących bezpieczeństwa (w szkole,
w czasie wycieczek, wyjść, zabaw na osiedlu)

§ realizacja programów profilaktycznych dostosowanych
do potrzeb i możliwości uczniów

§ zajęcia związane z ukazaniem dobra i zła w życiu codziennym, wskazywaniem na właściwe sposoby reagowania w sytuacjach trudnych
i konfliktowych, uczeniem zachowań asertywnych

§ realizacja programu profilaktycznego "Bezpieczny Uczeń

§ zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych

§ kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

realizatorzy programów

funkcjonariusze Policji lub Straży Miejskiej

opiekun Caritas

opiekun Samorządu Uczniowskiego

nauczyciele przedmiotowi

KLASY VII

OBSZAR

ZADANIA

Formy pracy i zajęć

Osoby odpowiedzialne

Zdrowie – edukacja zdrowotna

§ zachęcanie uczniów do pracy
nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują

§ kształtowanie umiejętności podejmowania
i realizacji zachowań prozdrowotnych

§ analiza sposobu wypoczywania różnych osób – ocena co jest dobre
lub złe

§ związek między dobrym samopoczuciem i zdrowiem, a stosowanie odpowiedniego typu odpoczynku

§ kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu

§ analiza pojęć: samopoczucie, zdrowie, choroba

§ czy sposób odżywiania ma wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, zmęczenie, wypoczynek

§ czym jest higiena, skutki braku higieny ciała i umysłu

§ poznanie przyczyn i skutków zażywania środków psychoaktywnych
i nadużywania leków oraz innych nałogów

§ organizacja czasu dnia, umiejętność planowania

§ kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, takich jak: samokontrola, radzenie sobie ze Stresem

§ wdrażanie do przestrzegania zasad i procedur stosowanych podczas pandemii. (m.in. częste mycie rąk, noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, częste wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętów i urządzeń)

§ kształtowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za zdrowie osobiste
i innych

§ zapoznanie uczniów, rodziców z zasadami i procedurami nauczania zdalnego

§ uświadomienie uczniów jakimi drogami rozprzestrzenia się wirus
oraz o konieczności izolacji domowej podczas infekcji

§ zapobieganie i pokonywanie trudności w nauce szkolnej

§ realizacja tematyki godzin wychowawczych, zajęć o charakterze profilaktycznym

wychowawcy klas

nauczyciel

biologii

pedagodzy

psycholog

nauczyciel plastyki,

nauczyciele wychowania fizycznego

opiekun SKKT

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

§ prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń
i niedoskonałości

§ kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron

§ rozmowy o trudnościach w nauce i pomocy koleżeńskiej

§ przyczyny pozytywnego i negatywnego zachowania - analiza różnych zachowań

§ okazywanie szacunku wszystkim członkom rodziny, klasy i szkoły

§ poczucie odpowiedzialności za członków rodziny

§ rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i brania za nią odpowiedzialności

doradca zawodowy

wychowawcy klas

pedagodzy

opiekun Caritas

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

§ kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności

§ rozwijanie odpowiedzialności
za siebie i innych (wolontariat)

§ wyrabianie odpowiedzialności za własne czyny

§ poznanie zawodów - praca jako realizacja swoich pasji

§ osoby wykonujące pracę na rzecz innych ludzi (np. pielęgniarka, pracownik socjalny itp.)

doradca zawodowy

nauczyciele przedmiotowi

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

§ popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego

§ rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania
w zdobywanie wiedzy i umiejętności

§ rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność
i wytrwałość

§ umacnianie więzi ze społecznością lokalną

§ tematyka godzin wychowawczych - budowanie wiary w siebie, odpowiedzialności za swoje czyny

§ zajęcia ukazujące znaczenie idei obchodzenia Święta Niepodległości

§ poznanie miejsc pamięci narodowej

§ udział w rekolekcjach wielkopostnych

§ uczestniczenie w akcjach charytatywnych

§ kultywowanie tradycji rodzinnych

§ budzenie troski o miejsca pamięci i symbole pamięci

§ poznanie zasad i kryteriów wyboru wartościowych czasopism, książek, filmów i programów TV

§ pozytywne autorytety - spotkania z osobami działającymi na rzecz lokalnej społeczności

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

doradca zawodowy

n-le biblioteki

nauczyciel historii

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel WOS

inni

nauczyciele przedmiotowi

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

§ rozwijanie postaw opartych
na odpowiedzialności
za dokonywane wybory
i postępowanie

§ dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania
w sprawach nieletnich

§ rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków

§ zajęcia poświęcone budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby, wiary
we własne możliwości

§ spotkanie z funkcjonariuszem policji lub Straży Miejskiej dotyczące zagrożeń, odpowiedzialności prawnej

§ udział w apelach dotyczących bezpieczeństwa (w szkole,
w czasie wycieczek, wyjść, zabaw na osiedlu)

§ realizacja programów profilaktycznych dostosowanych
do potrzeb i możliwości uczniów

§ zajęcia związane z ukazaniem dobra i zła w życiu codziennym, wskazywaniem na właściwe sposoby reagowania w sytuacjach trudnych
i konfliktowych, uczeniem zachowań asertywnych

§ rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów itp.)

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

realizatorzy programów

funkcjonariusze Policji lub Straży Miejskiej

opiekun Caritas

opiekun Samorządu Uczniowskiego

doradca zawodowy

nauczyciele przedmiotowi

Bezpieczeństwo
– profilaktyka zachowań

ryzykownych (problemowych)

§ przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym

§ rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

§ mechanizm powstawania uzależnień

§ zdrowe odżywianie się oraz zaburzenia takie jak anoreksja, bulimia

§ akceptacja obrazu własnego ciała

§ realizacja programu profilaktycznego "Bezpieczny Uczeń"

§ zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych

§ kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek

KLASY VIII

OBSZAR

ZADANIA

Formy pracy i zajęć

Osoby odpowiedzialne

Zdrowie – edukacja zdrowotna

– w tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID 19

§ kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne

§ realizacja programu "Bezpieczny Uczeń"

§ poznanie sposobów urozmaicenia i regularności posiłków

§ poznanie sposobów zabezpieczenia żywności przed zanieczyszczeniem
i zepsuciem

§ kultura zachowania w grupie

§ zajęcia związane z pozytywnymi sposobami rozwiązywania problemów w zespole klasowym

§ zajęcia związane z oswajaniem stresu

§ związki między różnego rodzaju środkami psychoaktywnymi,
a wynikami w nauce, pracy, twórczości

§ zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych

§ kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek

wychowawcy klas

nauczyciele biologii

pedagodzy

nauczyciel plastyki

nauczyciele wychowania fizycznego

realizatorzy programów

pielęgniarka szkolna

opiekun Samorządu Szkolnego

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

§ rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron

§ rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań
i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji

§ rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa

 

§ prezentacja pojęć: jednostka, społeczeństwo, naród, państwo

§ przybliżanie praw i obowiązków obywatelskich, wartości
i norm życia społecznego

§ dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości

§ prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp.

§ ustalanie celów i reguł grupowych

§ poznanie roli współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych

§ planowanie własnego rozwoju

§ rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru.

§ ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność
i uczciwość wobec siebie i innych

§ Wdrażanie do poszanowania wspólnego dobra i odpowiedzialności za nie

wychowawcy klas

pedagog,

psycholog

opiekun PCK, Caritas,

opiekun Samorządu Uczniowskiego

doradca zawodowy

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

§ popularyzowanie wiedzy
o różnicach kulturowych
oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej
w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości

§ popularyzowanie wiedzy
i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu

rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań
na rzecz lokalnej społeczności

§ poszanowanie symboliki, kultury tradycji narodowych, państwowych, regionalnych, religijnych i szkolnych oraz obchody rocznic i świąt

§ przynależność do społeczności europejskiej i światowej – integracja

§ podejmowanie kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji
oraz kształtowanie postaw społecznych (poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, poszanowanie dla innych kultur i tradycji)

§ rekolekcje wielkopostne

§ budzenie szacunku dla Ojczyzny i społeczności lokalnej

 

wychowawcy klas

pedagog

doradca zawodowy

n-el biblioteki

n-el muzyki

n-el plastyki

n-el historii

n-el j. polskiego

n-el WOS

n-el WdŻwR

inni

nauczyciele przedmiotowi

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

§ propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania
i rozprowadzania środków psychoaktywnych

§ rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów

§ rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych
ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy

§ utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu

§ rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji
i mediacji

§ realizacja programu "Bezpieczny Uczeń"

§ spotkanie z funkcjonariuszem policji, Straży Miejskiej dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły

§ udział w apelach dotyczących bezpieczeństwa (w szkole,
w czasie wycieczek, wyjść, zabaw na osiedlu)

§ realizacja programów profilaktycznych dostosowanych
do potrzeb i możliwości uczniów

§ zajęcia związane z ukazaniem dobra i zła w życiu codziennym, wskazywaniem na właściwe sposoby reagowania w sytuacjach trudnych
i konfliktowych, uczeniem zachowań asertywnych

§ ukazywanie konsekwencji zachowań wobec innych

§ rekompensowanie wyrządzonych krzywd

§ uczenie dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym

§ wskazywanie osób i instytucji pomocnych w zwalczaniu przemocy

§ zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych

§ kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek

wychowawcy klas

pedagog

realizatorzy programów

funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej

opiekunowie PCK, Caritas, WOŚP

opiekun Samorządu Uczniowskiego

doradca zawodowy

nauczyciele przedmiotowi

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W GRUDZIĄDZU

Obszary pracy profilaktycznej i wychowawczej

 

Brak motywacji do nauki, wagary

Czynniki ryzyka

Zadania do realizacji

Formy pracy

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Brak motywacji do nauki, bierność

Aktywizowanie uczniów przejawiających brak motywacji do nauki

 

· prowadzenie lekcji z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania

· wykorzystywanie elementów motywacji w systemie oceniania

· prowadzenie rozmów indywidualnych motywujących uczniów do nauki

· dostosowanie wymagań do możliwości ucznia (respektowanie zaleceń PPP)

na bieżąco

wg potrzeb

nauczyciele

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

nauczyciele przedmiotów

Trudności w nauce

Diagnozowanie przyczyn trudności szkolnych

 

 

 

 

Pomoc uczniom mającym trudności w nauce

 

 

 

 

Wyrabianie nawyku systematycznego

i sumiennego wypełniania obowiązków szkolnych

na miarę możliwości ucznia

· obserwacja i diagnoza ucznia, analiza prac uczniów

· rozmowy z nauczycielami, rodzicami, sugerowanie konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

· organizowanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

· prowadzenie zajęć korekcyjno -kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu

· kierowanie uczniów na zajęcia socjoterapeutyczne
i terapeutyczne

· zajęcia wychowawcze wskazujące efektywne sposoby uczenia się, pomoc koleżeńska

· pedagogizacja rodziców w zakresie pomagania w nauce oraz wyrabiania u dziecka nawyku systematycznej pracy

· współpraca z rodzicami w zakresie organizowania pomocy dziecku oraz kontroli realizacji obowiązku szkolnego (konsultacje dla rodziców, rozmowy telefoniczne, wizyty domowe), umożliwienie rodzicom wglądu w sytuację szkolną dziecka poprzez e-dziennik

na bieżąco

wg potrzeb

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

specjalista terapii pedagogicznej

logopeda

psycholodzy

realizatorzy zajęć pozalekcyjnych

Niezadowalająca dyscyplina

Podniesienie świadomości uczniów i rodziców dotyczącej przestrzegania praw obowiązujących w szkole

 

 

 

 

Konsekwentne stosowanie przez nauczycieli sankcji wynikających ze statutu szkoły oraz WSO

 

 

 

 

 

Monitorowanie absencji uczniów w szkole

· zapoznanie rodziców oraz uczniów z treściami statutu szkoły i WSO dotyczącymi praw i obowiązków uczniów, zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz systemu nagród i kar

· rozmowy mobilizująco – dyscyplinujące

· udzielanie upomnienia uczniom, którzy opuszczają zajęcia bez usprawiedliwienia i odnotowanie tego faktu w dzienniku

· udzielanie upomnienia administracyjnego rodzicom uczniów, którzy opuścili bez usprawiedliwienia 50% godzin lekcyjnych w miesiącu

· kierowanie spraw do Sądu w przypadku notorycznych wagarów

· współpraca z kuratorami sądowymi w przypadku uczniów objętych nadzorem kuratora

· udzielanie pochwały uczniom, którzy w miesiącu osiągnęli 100% frekwencję (realizacja programu „Jestem, więc wiem”

· wnikliwa analiza przyczyn opuszczania lekcji przez uczniów

· stały kontakt z pedagogiem i psychologiem w sprawie uczniów, którzy opuszczają zajęcia bez usprawiedliwienia, współpraca z rodzicami

wrzesień każdego roku

wg potrzeb

na bieżąco

cały rok

na bieżąco

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

sekretarz szkoły

dyrekcja

Negatywny wpływ
grupy rówieśniczej

Upowszechnienie wśród uczniów znajomości zachowań asertywnych

 

Wzrost aktywności samorządów klasowych

 

 

Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających

z przynależności do grup nieformalnych

· realizacja lekcji wychowawczych na temat umiejętności odmawiania w sytuacjach nacisku

· kształtowanie zachowań asertywnych podczas lekcji wychowania fizycznego, zajęć terapeutycznych i zajęć pozalekcyjnych

· wzbogacenie spotkań klasowych o różne atrakcyjne formy zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, rajdy, wyjścia do kina, teatru)

· realizacja w ramach godziny wychowawczej tematyki subkultur w klasach starszych

· podejmowanie tematyki subkultur w ramach lekcji religii

 

wg potrzeb

wg harmonogramu

pedagodzy

psycholog

wychowawcy

nauczyciele wychowania fizycznego

nauczyciele religii

nauczyciele świetlicy

Brak zainteresowań

Rozwijanie zainteresowań
oraz ciekawości poznawczej

· zrealizowanie w ramach godzin wychowawczych zajęć na temat rozwijania zainteresowań oraz organizacji czasu wolnego

· organizowania różnych form zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży

· pedagogizacja rodziców w zakresie uświadamiania im znaczenia organizacji czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań młodzieży

· realizowanie przedsięwzięć kształtujących ciekawość poznawczą uczniów

· rozwijanie zainteresowań sportem poprzez prowadzenie ciekawych zajęć pozalekcyjnych

· rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych oraz organizację różnorodnych konkursów

na bieżąco

wg potrzeb

wychowawcy

opiekunowie kół

pedagodzy

psycholog

przewodniczący zespołów przedmiotowych

n – le biblioteki

n-le świetlicy

nauczyciele

wychowania fiz.

Niekorzystna sytuacja rodzinna

Wczesne rozpoznawanie uczniów z grup podwyższonego ryzyka
(z problemami osobistymi, rodzinnymi)

Pozyskiwanie rodziców
do współpracy

w zakresie poprawy frekwencji ucznia

 

· obserwacja i diagnoza uczniów

· rozmowy indywidualne z uczniami (odreagowanie emocji w związku z problemami oraz wsparcie w sytuacjach trudnych)

· wizyty w domach rodzinnych uczniów (poznawanie warunków życia, nawiązanie bliższego kontaktu
z rodzinami)

· kierowanie uczniów z grup tzw. „ryzyka” do Placówki Wsparcia Dziennego

· systematyczny osobisty lub telefoniczny kontakt wychowawców z rodzicami uczniów wagarujących

· motywowanie rodziców do codziennego wglądu w sytuację szkolną dziecka poprzez e-dziennik

· uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających
z wagarowania, w ramach klasowego spotkania z rodzicami

· informowanie rodziców przez wychowawcę
o opuszczonych godzinach, udzieleniu upomnienia
lub nagany

na bieżąco

wg potrzeb

nauczyciele

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

Długotrwały czas nieobecności
w szkole, lęk przed powrotem

Zapewnienie wsparcia

i pomocy dziecku powracającemu
po długiej nieobecności
w szkole

· organizowanie środowiska szkolnego (wprowadzenie okresu ochronnego – czas na odrobienie zaległości, zapewnienie dostępu do nauczycieli, którzy w razie potrzeby będą służyć uczniowi wsparciem, radą, pomocą)

· nagradzanie sukcesów ucznia poprzez pochwały
i poświęconą mu uwagą

· szukanie pomocy przy współpracy z innymi instytucjami

· prowadzenie zajęć terapeutycznych, indywidualna opieka pedagoga/psychologa

· organizowanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

· współpraca pedagoga i psychologa szkolnego
z nauczycielami w zakresie skutecznego radzenia sobie
z przypadkami odmowy chodzenia do szkoły

· w razie potrzeby proponowanie konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej

wg potrzeb

na bieżąco

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

Palenie papierosów, kontakt z innymi używkami, bezpieczeństwo zdrowotne

Czynniki ryzyka

Zadania do realizacji

Formy pracy

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Brak wiedzy na temat szkód wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania innych środków psychoaktywnych, niski poziom wiedzy dot. zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID 19

Dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy
na temat skutków działania środków psychoaktywnych

(alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy i in.)

Podnoszenie kompetencji nauczycieli

· przeprowadzenie w ramach godzin wychowawczych zajęć informujących o konsekwencjach palenia, picia alkoholu, używania narkotyków, zapoznanie z procedurami związanymi
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID, kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek
w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, częste wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętów i urządzeń), kształtowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za zdrowie osobiste i innych

· zapoznanie uczniów, rodziców z zasadami i procedurami nauczania zdalnego, uświadomienie uczniów jakimi drogami rozprzestrzenia się wirus oraz o konieczności izolacji domowej podczas infekcji

wg harmonogramu

1 raz w cyklu kształcenia

pedagodzy

psycholog

wychowawcy

pedagog z PPP

lider WDN

nauczyciele

biblioteki

dyrekcja

opiekun koła Caritas

nauczyciel przyrody, biologii

Brak wiedzy na temat szkód wynikających
z palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania innych środków psychoaktywnych, niski poziom wiedzy dot.

zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID 19

Współpraca z rodzicami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej
i zdrowego stylu życia

Edukacja rodziców
w zakresie profilaktyki uzależnień

· realizacja programu „Bezpieczny Uczeń”

· realizacja zajęć o charakterze profilaktycznym

· zorganizowanie konkursu z zakresu Promocji Zdrowego Stylu Życia

· zajęcia z zakresu profilaktyki nikotynizmu; realizacja
w klasach szóstych zajęć programu "Znajdź właściwe rozwiązanie"

· zajęcia utrwalające wiedzę na temat szkód wynikających
z kontaktu ze środkami psychoaktywnymi

· zorganizowanie formy doskonalenia zawodowego
na temat profilaktyki uzależnień (w miarę możliwości przygotowanie nauczycieli do realizacji programów profilaktycznych)

· gromadzenie materiałów oraz nowoczesnych środków dydaktycznych z zakresu profilaktyki

· zorganizowanie, w miarę możliwości, szkolenia
dla rodziców z udziałem specjalisty ds uzależnień

wg harmonogramu

1 raz w cyklu kształcenia

Niski poziom

kultury prawnej

Podnoszenie poziomu świadomości i kultury prawnej uczniów

· zapoznawanie uczniów z dokumentami szkoły
z naciskiem na regulaminowe konsekwencje wynikające
z używania przez uczniów papierosów, alkoholu, narkotyków

· kontynuowanie spotkań uczniów z funkcjonariuszami Policji lub Straży Miejskiej na temat skutków prawnych zachowań agresywnych oraz używania środków psychoaktywnych (Odpowiedzialność prawna nieletnich)

wrzesień każdego roku

wg harmonogramu

wychowawcy

pedagodzy

Brak umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim

Doskonalenie z uczniami umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

· realizacja zajęć kształtujących umiejętność radzenia sobie ze stresem w ramach godzin wychowawczych, lekcji wychowania fizycznego

· pomoc uczniom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach podczas spotkań indywidualnych, zajęć terapeutycznych
i rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne

· zajęcia na temat technik ułatwiających radzenie sobie
ze stresem

· nauka rozwiązywania problemów, pomagająca uczniom dostrzec sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez stosowania używek

· realizacja zajęć kształtujących umiejętność radzenia sobie
w trudnych sytuacjach

wg

harmonogramu

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

nauczyciele

wych. fizycznego

pedagog PPP

Moda na używki

Diagnoza skali zagrożenia uzależnieniem wśród uczniów klas pierwszych

Przekształcanie fałszywych przekonań normatywnych (stereotypy)
w prawdziwe

Kontynuowanie współpracy w zakresie profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia z instytucjami

· opracowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań ankietowych

· realizacja, w miarę możliwości, spektakli profilaktyczno – wychowawczych

· współpraca ze Strażą Miejską w zakresie organizacji zajęć
dla dzieci i młodzieży

· współpraca z Państwową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie pozyskiwania materiałów oraz realizacji programów profilaktycznych

· współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień Dzieci
i Młodzieży w zakresie szkoleń, programów profilaktycznych, konsultacji dla rodziców uczniów eksperymentujących z używkami oraz pozyskiwania funduszy na przedsięwzięcia profilaktyczne

· współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną-konsultacja psychologiczna uczniów z problemami emocjonalnymi, zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi

· współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży w zakresie konsultacji uczniów eksperymentujących z alkoholem, narkotykami, dopalaczami

I semestr

na bieżąco

wg potrzeb

pedagodzy

psycholog

wychowawcy

opiekun SU

dyrektor

specjaliści PPP

Niekorzystna sytuacja rodzinna

Wczesne rozpoznawanie uczniów z grup podwyższonego ryzyka

(z problemami osobistymi, rodzinnymi, po inicjacji alkoholowej, narkotykowej)

Edukacja rodziców
w zakresie eliminowania kontaktów dzieci

z używkami

Współpraca z rodzicami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej
i zdrowego stylu życia

· obserwacja i diagnoza uczniów

· rozmowy indywidualne z uczniami (odreagowanie emocji w związku z problemami oraz wsparcie w sytuacjach trudnych)

· nawiązanie kontaktu z domem rodzinnym ucznia
(w przypadku jego braku)

· kierowanie uczniów z grup tzw. "ryzyka" do świetlicy socjoterapeutycznej

· zajęcia o charakterze terapeutycznym z psychologiem

· indywidualne rozmowy z rodzicami uświadamiające im konieczność kontrolowania czasu wolnego dziecka i jego kontaktów

· wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców

· udostępnianie rodzicom materiałów instruktażowych na temat dbania o bezpieczeństwo, wspierania abstynencji dzieci, a także rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych

na bieżąco

wg potrzeb

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

Negatywny wpływ grupy rówieśniczej

Upowszechnienie wśród uczniów znajomości zachowań asertywnych

Wzrost aktywności samorządów klasowych

Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających
z przynależności do grup nieformalnych

· przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat umiejętności odmawiania w sytuacjach nacisku

· wzbogacenie spotkań klasowych o różne atrakcyjne formy zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, rajdy, wyjścia do kina, teatru)

· realizacja w ramach godziny wychowawczej tematu Subkultur

· podejmowanie tematyki subkultur w ramach lekcji religii, zajęć z pedagogiem i psychologiem szkolnym

wg harmonogramu

pedagodzy

psycholog

wychowawcy

nauczyciele religii

Łatwy dostęp do środków
i substancji psychoaktyw
nych

Utrudnienie uczniom dostępu do środków psychoaktywnych

· zabezpieczenie szkoły przed wnoszeniem i handlem narkotykami na jej terenie

· wzmożona kontrola miejsc określonych przez uczniów jako niebezpieczne

· monitoring budynku szkoły i boiska

· współpraca z policją oraz strażą miejską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu szkoły

na bieżąco

wg potrzeb

dyrekcja

nauczyciele dyżurujący

pedagodzy

psycholog

pracownicy szkoły

Nuda

Eliminowanie poczucia nudy poprzez wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

· zrealizowanie w ramach godzin wychowawczych zajęć na temat rozwijania zainteresowań oraz organizacji czasu wolnego

· kontynuowanie organizowania różnych form zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów

· promowanie utalentowanej młodzieży poprzez ich udział w organizowanych w szkole i poza szkołą konkursach

· dostarczanie informacji uczniom i rodzicom o różnych możliwościach spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań

· pedagogizacja rodziców w zakresie uświadamiania
im znaczenia organizacji czasu wolnego uczniów

wg harmonogramu

na bieżąco

konsultacje wg potrzeb

wychowawcy

opiekunowie kół

pedagodzy

psycholog

opiekun SU

Brak wartości, autorytetów

Wspieranie rozwoju moralnego dzieci poprzez ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych

Kształtowanie postawy bezinteresownej pomocy

· częste nieszablonowe prezentowanie osobowości, działalności, twórczości, dokonań osób zasługujących na miano współczesnego autorytetu

· organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (np. sportowcy, ludzie sztuki)

· prowadzenie dyskusji na godzinach wychowawczych, dotyczących współczesnych autorytetów

· organizowanie konkursów, dzięki którym uczniowie poznają biografie ciekawych ludzi

· właściwa postawa nauczycieli modelująca prozdrowotne zachowania uczniów

· systematyczna praca uczniów w Szkolnym Kole Caritas

wg harmonogramu

na bieżąco

wychowawcy

nauczyciele

j. polskiego,

historii,

WOS

opiekun SU

nauczyciele biblioteki

opiekun koła Caritas

Niewłaściwe korzystanie z sieci Internet, telewizji i innych mediów

Czynniki ryzyka

Zadania do realizacji

Formy pracy

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Brak wiedzy na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z gier komputerowych, użytkowania sieci Internet oraz innych mediów

Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających
z ryzykownego korzystania z mediów

Kształtowanie

u uczniów umiejętności segregowania
i krytycznego odbioru informacji oraz wytworów kultury masowej

Wyrabianie u uczniów odpowiedniego doświadczenia audiowizualnego

Edukacja nauczycieli
w zakresie ochrony uczniów przed negatywnymi społecznymi, etycznymi i prawnymi konsekwencjami rozwoju technologii informacyjnej

Pedagogizacja rodziców

· realizacja zajęć wychowawczych nt. właściwego korzystania z TV oraz komputera, tabletu i in.

· organizacja zajęć dotyczących bezpiecznego Internetu

· realizacja zajęć w ramach godzin wychowawczych, języka polskiego, WOS na temat metod oddziaływania mediów
na odbiorców (mechanizmy i chwyty reklamy)

· stosowanie na lekcji aktywizujących metod i form realizacji celów rozwijających u uczniów twórcze postawy (przeżywanie, samodzielne myślenie, motywowanie działań, kreatywność)

· organizowanie wycieczek do kina, teatru, muzeum

· rozwijanie kreatywności poprzez udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań

· popularyzacja filmów, programów TV, przedstawień teatralnych, słuchanie audycji radiowych prezentujących pozytywne wartości

· przegląd prasy w celu eksponowania postaw
i zachowań godnych naśladowania

· przygotowanie materiałów instruktażowych, scenariuszy zajęć

· rozmowy indywidualne

· z rodzicami na temat zagrożeń wynikających
z ryzykownego korzystania z mediów oraz właściwej organizacji czasu wolnego dziecka

· pogadanki dla rodziców poruszające problematykę właściwego korzystania przez dziecko z mediów

· w uzasadnionych przypadkach proponowanie konsultacji specjalisty uzależnień

na bieżąco

wg planu

wg potrzeb

wychowawcy

nauczyciel informatyki

pedagodzy

psycholog

nauczyciele języka polskiego,

WOS

nauczyciele innych przedmiotów

Nuda, nadmiar wolnego czasu,

brak konstruktywnych zainteresowań

Eliminowanie poczucia nudy poprzez wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

Rozwijanie zainteresowań oraz ciekawości poznawczej

· zrealizowanie w ramach godzin wychowawczych zajęć
na temat rozwijania zainteresowań oraz organizacji czasu wolnego

· organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych
po zdiagnozowaniu potrzeb młodzieży

· pedagogizacja rodziców w zakresie uświadamiania im znaczenia organizacji czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań młodzieży

· realizowanie przedsięwzięć kształtujących ciekawość poznawczą uczniów

· rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych oraz organizację różnorodnych konkursów

na bieżąco

wg harmonogramu

wychowawcy

opiekunowie kół

opiekun SU

pedagodzy

psycholog

przewodniczący zespołów przedmiotowych

nauczyciele biblioteki

Problemy rodzinne, brak więzi
z rodzicami

Wczesne rozpoznawanie uczniów z grup podwyższonego ryzyka (rodziny patologiczne, dysfunkcyjne, niewydolne wychowawczo, w kryzysie)

Edukacja rodziców zakresie właściwego sprawowania opieki oraz budowania więzi z dzieckiem

· obserwacja i diagnoza uczniów

· rozmowy indywidualne z uczniami (odreagowanie emocji w związku z problemami oraz wsparcie w sytuacjach trudnych)

· wizyty w domach rodzinnych uczniów (poznawanie warunków życia, nawiązanie bliższego kontaktu)

· kierowanie do Placówki Wsparcia Dziennego uczniów
z grup tzw. „ryzyka”

· indywidualne rozmowy z rodzicami uświadamiające im konieczność kontrolowania czasu wolnego dziecka i jego kontaktów

· zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu
z dzieckiem i ukierunkowania jego energii na inny, pozytywny rodzaj aktywności

· zachęcanie do korzystania z fachowej pomocy

na bieżąco

wg potrzeb

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

Brak umiejętności
nawiązywania kontaktów

z rówieśnikami

Kształtowanie umiejętności budowania pozytywnych więzi z rówieśnikami

· zrealizowanie lekcji wychowawczych poruszających tematykę otwartej komunikacji, uważnego słuchania, doskonalenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej

· realizacja przedsięwzięć wzmacniających więzi między uczniami (budowanie tradycji klasy - święta, wycieczki, dyskoteki itp.)

· nauka tolerancji przy współpracy w zespołach zadaniowych (ułatwienie wejścia w relacje osobom izolowanym)

· otoczenie opieką uczniów, u których zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne poprzez ich udział w zajęciach terapeutycznych i rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne

wg harmonogramu

na bieżąco

wychowawcy

nauczyciele

przedmiotowi

pedagodzy

psycholog

Przemoc i agresja

Czynniki ryzyka

Zadania do realizacji

Formy pracy

Termin

Osoby

odpowiedzialne

Uwagi

Brak umiejętności radzenia sobie z przeżywaniem silnych, negatywnych uczuć

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat złości, będącej emocjonalnym podłożem agresji

· realizacja zajęć kształtujących umiejętność radzenia sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych, w ramach godzin wychowawczych, lekcji wychowania fizycznego, zajęć terapeutycznych, pozalekcyjnych

· zajęcia na temat technik ułatwiających radzenie sobie ze stresem

· uczenie rozpoznawania w sobie złości, jej natężenia, sytuacji, w których najczęściej uczniowie wpadają w złość oraz różnych metod jej opanowania

· realizacja zajęć zapobiegających agresji i przemocy (godziny wychowawcze)

wg harmonogramu

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

nauczyciele wychowania fizycznego

Brak umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Doskonalenie

z uczniami umiejętności rozwiązywania konfliktów, negocjacji, umiejętności prowadzenia rozmów

· realizacja zajęć w ramach godz. wychowawczych, lekcji wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie i WOS

· mediacje wychowawców oraz pedagoga i psychologa szkolnego w sytuacjach konfliktowych

· doskonalenie umiejętności społecznych w ramach zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych oraz profilaktycznych

· nauka rozwiązywania problemów, pomagająca uczniom dostrzec alternatywne sposoby radzenia sobie z agresją

wg potrzeb

wychowawcy

nauczyciel WOS

nauczyciel WDŻ

pedagodzy

psycholog

Niskie poczucie wartości

Korygowanie poczucia własnej wartości

· rozmowy indywidualne z uczniami - dostrzeganie
w każdym uczniu zalet

· pomoc w rozwijaniu talentów poprzez kierowanie
na zajęcia kół zainteresowań

· nagradzanie pochwałami sukcesów uczniów

· rozmowy z rodzicami uświadamiające im ich ogromną rolę w budowaniu poczucia wartości dziecka, uczenie ich dostrzegania mocnych stron u dzieci

· realizacja zajęć pozwalających na uświadomienie sobie uczniom swoich mocnych stron – zajęci, terapeutyczne, WDŻ, WOS, zajęcia pozalekcyjne

wg potrzeb

na bieżąco

wychowawcy

nauczyciele

pedagodzy

psycholog

nauczyciel WOS

nauczyciel WDŻ

opiekunowie kół

Nie zawsze jasne

i przestrzegane reguły życia szkolnego

Stosowanie procedur interwencji wobec sprawcy przemocy

Praca z klasą nad normami dotyczącymi wyeliminowania

przemocy

· konsekwentne stosowanie przez wszystkich pracowników szkoły procedur reagowania w sytuacjach agresji i przemocy

· stosowanie sankcji przewidzianych w Statucie szkoły

· opracowanie w uzasadnionych przypadkach tzw. kontraktów z uczniem lub całą klasą (norm pozytywnych zachowań) oraz przyjęcie systemu konsekwencji za ich łamanie

wg potrzeb

wg potrzeb

pracownicy szkoły

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

Nuda

Eliminowanie poczucia nudy poprzez wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

· zrealizowanie w ramach godzin wychowawczych zajęć
na temat rozwijania zainteresowań oraz organizacji czasu wolnego

· kontynuowanie organizowania różnych form zajęć pozalekcyjnych, po zdiagnozowaniu potrzeb młodzieży

· promowanie utalentowanej młodzieży poprzez ich udział w szkolnych oraz miejskich konkursach

· pedagogizacja rodziców w zakresie uświadamiania
im znaczenia organizacji czasu wolnego uczniów

na bieżąco

konsultacje wg potrzeb

wychowawcy

opiekunowie kół

opiekun SU

pedagodzy

psycholog

Brak właściwej opieki dorosłych

Wczesne rozpoznawanie uczniów z grup podwyższonego ryzyka (rodziny patologiczne, dysfunkcyjne, niewydolne wychowawczo,
w kryzysie)

Edukacja rodziców

w zakresie właściwego sprawowania opieki oraz budowania więzi

z dzieckiem

Współpraca z Sądem

w zakresie kompensowania zaniedbań opieki nad dzieckiem w rodzinie

· obserwacja i diagnoza uczniów

· rozmowy indywidualne z uczniami (odreagowanie emocji w związku z problemami oraz wsparcie w sytuacjach trudnych)

· wizyty w domach rodzinnych uczniów (poznawanie warunków życia, nawiązanie bliższego kontaktu
z rodzinami)

· kierowanie do Placówki Wsparcia Dziennego uczniów
z grup tzw. „ryzyka”

· indywidualne rozmowy z rodzicami uświadamiające
im konieczność kontrolowania czasu wolnego dziecka
i jego kontaktów

· zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu
z dzieckiem i ukierunkowania jego energii na inny, pozytywny rodzaj aktywności

· zachęcanie do korzystania z fachowej pomocy specjalistów z PPP, Poradni Rodzinnej i innych

· kierowanie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich wniosku
o wgląd w sytuację dziecka, kiedy działania szkoły
i rodziców nie przynoszą efektów, a w rodzinie stwierdza się rażące zaniedbania lub zachowanie dziecka stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych

· współpraca z kuratorami sądowymi sprawującymi nadzór nad uczniami, których rodzicom ograniczono władzę rodzicielską

na bieżąco

wg potrzeb

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

dyrekcja

Modelowanie zachowań agresywnych w mediach,
subkulturach, rodzinach

Dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy
na temat powstawania zachowań agresywnych oraz umiejętności reagowania na przemoc

Uświadomienie uczniom konsekwencji zachowań agresywnych

Edukacja rodziców
w zakresie mechanizmów powstawania agresji

Nagradzanie uczniów zachowujących się kulturalnie

Edukacja nauczycieli

w zakresie poznania mechanizmów zachowań agresywnych oraz sposobów redukowania przemocy w szkole

· realizacja zajęć w ramach godzin wychowawczych
na temat przyczyn agresji

· przestrzeganie zasady „Fair play” podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zawodów sportowych

· wskazywanie pozytywnych wzorów zachowania się
w oparciu o literaturę

· współpraca z policją i strażą miejską w zakresie realizacji pogadanek na temat konsekwencji prawnych zachowań agresywnych

· indywidualne rozmowy z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne, uświadamiające im, że takie zachowania są niewłaściwe, krzywdzą innych ludzi

· zorganizowanie, w miarę możliwości, spektaklu profilaktyczno-wychowawczego

· indywidualne rozmowy z rodzicami na temat modyfikacji metod wychowawczych

· pedagogizacja rodziców w ramach zebrań, podnoszenie ich wiedzy o przyczynach i mechanizmach agresji
i przemocy, informowanie o skali zjawiska, konsekwencjach dla rozwoju ofiar i agresorów

· odnotowywanie uwag pozytywnych za kulturalne zachowanie

· przygotowanie materiałów instruktażowych

· modelowanie umiejętności społecznych uczniów

wg rozkładu

na bieżąco

wg potrzeb

wychowawcy

nauczyciele wf, pedagodzy

psycholog

nauczyciel WOS

nauczyciel WDŻ

nauczyciele języka polskiego

dyrekcja

Brak wrażliwości, umiejętności pomagania innym

Uwrażliwienie uczniów
na potrzeby drugiego człowieka: niepełnosprawnego, ubogiego, chorego

Uczenie wrażliwości społecznej w konkretnych sytuacjach w szkole

· kontynuowanie działalności koła Caritas

· przeprowadzenie zajęć na temat solidarności
z osobami chorymi na AIDS, niepełnosprawnymi
oraz w związku z obchodami Dnia Walki z Rasizmem

· rejestrowanie negatywnych i aspołecznych zachowań
oraz konsekwentne reagowanie na nie

· systematyczne rozmowy ze sprawcami przemocy

· podejmowanie interwencji z włączeniem rodziców

cały rok

wg potrzeb

opiekunowie kół

opiekun SU

pracownicy szkoły

pedagodzy

psycholog

wychowawcy

Niekorzystne czynniki instytucjonalno
-organizacyjne

Kompensowanie niekorzystnych czynników instytucjonalno-organizacyjnych

· spędzanie przerw przez dzieci na dziedzińcu szkolnym (przy sprzyjających warunkach pogodowych)

· stosowanie na lekcjach metod aktywizujących uczniów

· kontynuowanie działań zapewniających bezpieczeństwo uczniów: systematyczne kontrolowanie miejsc niebezpiecznych, wzmocnienie dyżurów, monitoring