Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Treści wych-prof SP 9

 

 

Treści wychowawczo - profilaktyczne realizowane w ramach
Programu Wychowawczego – Profilaktycznego

w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Realizacja zadań ujętych w Programie w roku szkolnym 2022/2023 uzależniona jest od sytuacji epidemicznej panującej kraju.

 

Treści wychowawczo - profilaktyczne realizowane w ramach programu

KLASY I – III

OBSZAR

ZADANIA

Formy pracy i zajęć

Osoby odpowiedzialne

Zdrowie – edukacja zdrowotna

– w tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID 19

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości
  o zdrowie własne
  i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia
 • zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia
  w aspekcie fizycznym i psychicznym
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie
 • rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku
 • kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo - skutkowego
 • uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin

kształtowanie wytrwałości
w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki

 • § pogadanki na temat zdrowego stylu życia
 • § tematyczne gazetki ścienne
 • § kąciki przyrodnicze
 • § tematyczne konkursy plastyczne,
 • § konkursy wiedzy o zdrowiu człowieka i jego zagrożeniach
 • § udział w międzyszkolnych konkursach dotyczących zdrowia
 • § udział w zawodach sportowych, wycieczkach, rajdach
 • § rozmowy indywidualne, konsultacje
 • § spotkanie z pielęgniarka szkolną
 • § akcja profilaktyczna ,,Zdrowe zęby”
 • § wyjścia do Centrum Edukacji Ekologicznej, Zakładu Usług Leśnych ,,Daniel, itp.
 • § zajęcia ekologiczne z okazji Dnia Ziemi, akcja „Sprzątanie Świata”
 • § udział w międzyszkolnych konkursach ekologiczno – przyrodniczych, m.in.: Ekologiczne Zmagania „Eko-łamigłowa”, „Z Ekoludkiem
  po mieście i kraju”
 • § udział w zbiórce surowców wtórnych
 • § gazetki o tematyce ekologicznej
 • § scenki dramowe – adekwatne zachowania w sytuacjach szkolnych
  /np. uczeń radzi sobie ze stresem, niepowodzeniem/
 • § zabawy integracyjne
 • § realizacja programu profilaktycznego "Bezpieczny Uczeń"
 • § kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, takich jak: samokontrola, radzenie sobie ze Stresem
 • § wdrażanie do przestrzegania zasad i procedur stosowanych podczas pandemii. (m.in. częste mycie rąk, noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, częste wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętów i urządzeń)
 • § kształtowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za zdrowie osobiste
  i innych
 • § zapoznanie uczniów, rodziców z zasadami i procedurami nauczania zdalnego
 • § uświadomienie uczniów jakimi drogami rozprzestrzenia się wirus oraz
  o konieczności izolacji domowej podczas infekcji domowej podczas infekcji.

nauczyciele wychowawcy   klas 1-3

nauczyciele świetlicy

nauczyciele

wychowania

fizycznego

 

realizatorzy programów,

 

pielęgniarka szkolna

 

opiekun Samorządu Szkolnego

 

opiekun koła

przyrodniczego klas 1-3

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 • kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych
 • rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków
  na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania
  i podtrzymywania relacji
  z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy
  z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm
  i reguł kultury osobistej
 • przygotowanie do sprawiedliwego
  i uczciwego oceniania zachowania własnego
  i innych ludzi
 • zapoznanie z podstawowymi prawami
  i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju
 • rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających
  na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów

 

 • § zapoznanie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
 • § poznanie zasad oceniania - zachowania uczniów
 • § poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia, identyfikowanie
  z grupą społeczną
 • § ustalenie i respektowanie reguł postępowania w klasie, szkole i poza szkołą
 • § udział w apelach okolicznościowych, uroczystościach ogólnoszkolnych
  i klasowych,
 • § wybór Kulturalnego Ucznia klasy
 • § wspólne i jawne ocenianie zachowania uczniów
  i wywiązywania się z obowiązku szkolnego na podstawie ustalonych
  w klasie i szkole kryteriów
 • § zajęcia dotyczące Praw Dziecka
 • § kształtowanie pozytywnych relacji, pozytywnego stosunku do siebie
  i innych uczniów, nauka tolerancji wobec innych
 • § włączanie uczniów w gry i zabawy integracyjne
 • § budowanie poczucia bezpieczeństwa w relacjach z innymi uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły
 • § poznawanie pozytywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, zajęcia związane z kształtowaniem umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją
 • § zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • § gry dramowe (ukazanie dobra i zła w życiu codziennym, wskazywanie właściwych sposobów reagowania
  w sytuacjach trudnych i konfliktowych)
 • § organizowanie wyjść do Domu Dziecka, Domu Opieki Społecznej, Schroniska dla Zwierząt, Kliniki Weterynaryjnej, itp.
 • § włączenie się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, akcje PCK i Caritas, inne akcje charytatywne
 • § organizacja pomocy uczniom nieobecnym na zajęciach, nieradzącym sobie w nauce, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • § realizacja programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”
  i psychoedukacyjnego "Spotkania z Leonem"
 • § wdrażanie i realizacja programu profilaktycznego „Zagrajmy Razem”

– w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas I – III

 

 

wychowawcy klas

pedagog

opiekunowie PCK, Caritas, WOŚP

opiekun Samorządu Uczniowskiego

doradca zawodowy

nauczyciele przedmiotowi

realizator programu „Zagrajmy Razem”

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 • § kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się
  w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się
 • § kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła
 • § kształtowanie gotowości
  do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur
  i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym
  i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność
 • § kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt
  z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury
  i sztuk plastycznych należących
  do polskiego
  i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu
  z literaturą i sztuką dla dzieci
 • § kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie
  od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw,
  • § poznanie Patrona szkoły i miejsc Jemu poświęconych
  • § zapoznanie ze sztandarem szkoły
  • § pogadanka o właściwym zachowaniu podczas szkolnych uroczystości i godnego zachowania podczas hymnu, symboli narodowych flagi , godła,
  • § konkursy o Patronie szkoły, gazetki klasowe, na holu,
  • § uczestniczenie w ogólnoszkolnych apelach, wysłuchiwanie audycji przez radiowęzeł, np. Święto Patrona Szkoły,
  • § udział w biegu Bronisława Malinowskiego
  • § uczestnictwo w świętach narodowych i dniach pamięci narodowej
  • § wycieczki po najbliższej okolicy
  • § wyjścia do muzeum, teatru, kina
  • § udział w różnych imprezach kulturalnych (muzeum, spektakl teatralny, seans kinowy, przedstawienia i apele szkolne, uroczystości szkolne)
  • § udział i organizowanie szkolnych imprez, uroczystości, apeli
  • § organizowanie i aktywny udział w uroczystościach klasowych (m.in.: urodziny, Pasowanie na ucznia, Wigilia klasowa, Wielkanoc, Dzień Dziecka,)
  • § udział w konkursie wiedzy „Grudziądz - moje miasto”
  • § poznanie kultury, legend, sławnych mieszkańców, historii, zabytków naszego miasta (spacer po Grudziądzu)
  • § wycieczka krajoznawcza do wybranej miejscowości regionu
  • § odwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej
  • § poznanie życia dzieci w innych krajach Europy, ich zwyczajów, tradycji, obrzędów itp.
  • § poznanie życia dzieci w innych krajach m.in. na podstawie lektur szkolnych (ich zajęcia i zabawy, tradycje świąteczne)
  • § poznawanie różnych zawodów, wycieczki do różnych zakładów pracy
  • § realizacja programu profilaktycznego "Bezpieczny Uczeń"

nauczyciele

wychowawcy   klas 1-3

 

pedagog

 

nauczyciel biblioteki

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 • § podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji
 • § inspirowanie do podejmowania
 • § aktywności
  i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku
  i otoczenia
 • § przygotowanie do radzenie sobie
  w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów

 

 

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 • § przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań
 • § wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli
  i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą
  i społecznością lokalną
 • § kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
  w różnych formach ekspresji
 • § kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności
  za swoje decyzje i działania
 • § kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw

 

 • § poznawanie historii państwa polskiego, legend związanych z godłem
  i barwami narodowymi,
 • § poznawanie legend regionu zamieszkania
 • § poznanie zasad i konsekwencji funkcjonowania w grupie
 • § realizacja programu profilaktycznego „Zagrajmy Razem”
 • § zwracanie uwagi na umiejętną samoocenę swojego postępowania
  w odniesieniu do przyjętych norm i zasad, wartości takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne
 • § poznanie i umiejętne zastosowanie pojęcia porozumienie, umowa, uczestniczenie w wyborach samorządu w klasie, w szkole
  • § szanowanie odmienności: osób niepełnosprawnych, zwyczajów i tradycji różnych grup społecznych i narodów

nauczyciele

wychowawcy   klas 1-3

trener programu „Zagrajmy Razem”

 

pedagog

 

nauczyciel biblioteki

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
  w sytuacji zagrożenia życia
  i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania
  i wykorzystywania informacji
  z różnych źródeł, korzystania
  z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze
  na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów
 • przygotowanie do bezpiecznego
  i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się
  po drogach

 

 

 • § spotkanie z funkcjonariuszem Policji, Straży Miejskiej dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły
 • § udział w apelach dotyczących bezpieczeństwa (w szkole,
  w czasie wycieczek, wyjść, na osiedlu)
 • § realizacja programów profilaktycznych dostosowanych
  do potrzeb i możliwości uczniów, np. Cukierki”
 • § gry dramowe (ukazanie dobra i zła w życiu codziennym, wskazywanie właściwych sposobów reagowania
  w sytuacjach trudnych i konfliktowych, uczenie się zachowań asertywnych)
 • § zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych
 • kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek
 • § profilaktyka niepowodzeń szkolnych
 • wspólne, jawne ocenianie zachowania uczniów
  i wywiązywanie się z obowiązku szkolnego na podstawie ustalonych kryteriów
 • § nauka o emocjach oraz sposobach zdrowego radzenia sobie z nimi – zajęcia warsztatowe, m.in. eliminowanie zachowań agresywnych
 • § rozmowy indywidualne z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne
 • § realizacja programu profilaktycznego "Bezpieczny Uczeń"
 • § realizacja programu profilaktycznego „Zagrajmy Razem”

 

 

 

nauczyciele wychowawcy   klas 1-3

 

pedagog

trener programu „Zagrajmy Razem”

 

realizatorzy programów

 

funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 • przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania
  i przeciwdziałania sytuacjom problemowym
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki
  i zabawy

 

 

 

 • § poznanie informacji o miejscach i ludziach, którzy udzielają pomocy
  w trudnych sytuacjach
 • § zapoznanie z telefonami alarmowymi, uświadomienie istnienia różnych rodzajów zagrożeń życia
 • § pogadanki realizowane przez oficerów Policji
  i funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Straży Pożarnej
 • § pogadanki o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, bezpiecznego przebywania w Internecie - możliwość wystąpienia niepożądanych zachowań innych osób, zrozumienia konieczności respektowania ograniczenia związanego z czasem pracy korzystania z technologii i jego wpływu na utratę zdrowia,
 • § zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego poprzez kontynuację prowadzenia różnorodnych zajęć pozalekcyjnych (profilaktyka alternatywna)
 • § tematyczne gazetki ścienne
 • § konkursy plastyczne nt. bezpieczeństwa
 • § konkursy wiedzy o zdrowiu człowieka i jego zagrożeniach
 • § udział w zawodach sportowych, wycieczkach, rajdach

 

 

 

 

nauczyciele wychowawcy   klas 1-3

 

pedagog

 

realizatorzy programów

 

funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASY IV

OBSZAR

ZADANIA

Formy pracy i zajęć

Osoby odpowiedzialne

Zdrowie – edukacja zdrowotna

– w tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID 19

 

 

 • § nabycie podstawowej wiedzy
  na temat stresu
 • § inspirowanie młodzieży
  do myślenia o własnej motywacji do działania
 • § nabywanie umiejętności gromadzenia
  i porządkowania wiedzy o sobie
 • § kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności
  i kiedy wybór jest ważny i trudny
 • § kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

 

 • realizacja programu ochrony klas czwartych
 • pogadanki na temat zdrowego stylu życia
 • zajęcia w ramach szkolnych programów profilaktyki
  i promocji zdrowego stylu życia
 • tematyczne gazetki ścienne
 • tematyczne konkursy plastyczne
 • konkursy wiedzy o zdrowiu człowieka i jego zagrożeniach
 • udział w międzyszkolnych konkursach dotyczących zdrowia
 • udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach profilaktycznych
  – m.in. „Zachowaj trzeźwy umysł”,
 • udział w zawodach sportowych, wycieczkach, rajdach
 • rozmowy indywidualne, konsultacje
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, takich jak: samokontrola, radzenie sobie ze Stresem
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i procedur stosowanych podczas pandemii. (m.in. częste mycie rąk, noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, częste wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętów i urządzeń)
 • kształtowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za zdrowie osobiste
  i innych
 • zapoznanie uczniów, rodziców z zasadami i procedurami nauczania zdalnego
 • uświadomienie uczniów jakimi drogami rozprzestrzenia się wirus oraz
  o konieczności izolacji domowej podczas infekcji
 • promowanie zasad zdrowego odżywiania się
 • estetyka, jakość i ilość spożywanych posiłków
 • zwracanie uwagi, że higiena jamy ustnej to zdrowe zęby
  i świeży oddech (udział uczniów w fluoryzacji zębów)
 • wychowanie estetyczne przez dbałość o otoczenie

 

wychowawcy

nauczyciel przyrody

pedagodzy

psycholog

nauczyciel plastyki

nauczyciele wychowania fizycznego

opiekun SKKT

wychowawcy

realizatorzy

programów

pielęgniarka

szkolna

opiekun Samorządu

Szkolnego

 

 

Zdrowie – edukacja  zdrowotna

 

 

 • właściwe planowanie dnia i organizowanie czasu wolnego
  • § dbałość o higienę osobistą i pracy umysłowej
  • § uwrażliwienie na piękno przyrody
  • § zachęcanie do czynnego uprawiania sportu
  • § wpływ uprawiania sportu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka
  • § udział w akcji „Sprzątanie Świata”
  • § zbieranie surowców wtórnych

 

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 • § kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania
 • § kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb
 • § rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi
 • § kształtowanie postawy szacunku
  i zrozumienia wobec innych osób
  • § realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny Uczeń”
  • § zapoznanie z WSO i systemem oceny zachowania
  • § gry i zabawy integracyjne, kształtujące postawy asertywne
  • § ustalenie zasad i norm życia w klasie i szkole
  • § wypracowanie kontraktu klasowego
  • § wspólne, jawne ocenianie zachowania uczniów i wywiązywanie się
   z obowiązku szkolnego na podstawie ustalonych w klasie i szkole kryteriów
   • § zajęcia dotyczące Praw Dziecka, Praw Człowieka
   • § poznawanie pozytywnych sposobów rozwiązywania konfliktów

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

opiekun koła Caritas,

opiekun Samorządu Uczniowskiego

nauczyciele przedmiotowi

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 • § rozwijanie zdolności
  do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji
 • § budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej

 

 • § zajęcia związane z kształtowaniem umiejętności radzenia sobie z własną
  i cudzą agresją
 • § zorganizowanie wycieczek klasowych
 • § współpraca z Domem Dziecka, Domem Opieki Społecznej, Schroniskiem dla Zwierząt, Fundacją działającą na rzecz zwierząt itp.
 • § włączenie się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, akcje PCK
  i Caritas
 • § zbiórka odzieży, zabawek dla osób potrzebujących
 • § akcje charytatywne na rzecz potrzebujących
 • § pomagamy słabszym w nauce, nieobecnym na zajęciach
 • § angażujemy uczniów do pracy w Samorządzie

 

 

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 • zapoznanie z rolą zainteresowań
  w życiu człowieka
 • uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia
 • kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze
 • § poznanie w szkole miejsc poświęconych naszemu patronowi
 • § pogadanka nt. jak zachować się podczas szkolnych uroczystości
 • § konkursy o patronie szkoły, gazetki klasowe lub na holach, apele, audycje przez radiowęzeł
 • § udział w biegu im. Bronisława Malinowskiego
 • § uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających ważne święta narodowe
 • § poszukiwanie korzeni, kształcenie świadomości własnego pochodzenia
 • § poznanie własnego otoczenia i specyfiki własnego regionu
 • § poszukiwanie informacji o zasłużonych grudziądzanach
 • § poszanowanie symboli narodowych
 • § wycieczki po najbliższej okolicy
 • § wyjścia do muzeum, teatru, kina
 • § udział w różnych imprezach kulturalnych (muzeum, spektakl teatralny, seans kinowy, przedstawienia i apele szkolne, uroczystości szkolne)
 • § udział i organizowanie szkolnych imprez, uroczystości, apeli
 • § organizowanie i aktywny udział w uroczystościach klasowych (Wigilia klasowa, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Święto Patrona Szkoły i in.)
 • § zapoznanie z tradycjami i zwyczajami naszej ojczyzny
 • § poznanie tradycji, kultury, historii innych krajów
 • § udział w rekolekcjach wielkopostnych
 • § zajęcia zwracające uwagę na istotę właściwego porozumiewania się
  w klasie szkolnej, wśród rówieśników, w rodzinie
 • § udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

nauczyciele

świetlicy, biblioteki

nauczyciel muzyki

nauczyciel plastyki

nauczyciel historii

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel WOS

i inni

nauczyciele przedmiotowi

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 • redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.
 • budowanie atmosfery otwartości
  i przyzwolenia na dyskusję
 • uświadamianie zagrożeń wynikających
  z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych

 

 • realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny Uczeń”
 • zajęcia integrujące uczniów w klasie
 • realizacja programu ochrony uczniów klas czwartych
 • zajęcia dotyczące kształtowania umiejętności radzenia sobie
  z negatywnymi emocjami
 • spotkanie z funkcjonariuszem policji lub Straży Miejskiej dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły
 • udział w apelach dotyczących bezpieczeństwa (w szkole,
  w czasie wycieczek, wyjść, zabaw w czasie wolnym)
 • realizacja programów profilaktycznych dostosowanych
  do potrzeb i możliwości uczniów
 • zajęcia związane z ukazaniem dobra i zła w życiu codziennym, wskazywaniem na właściwe sposoby reagowania w sytuacjach trudnych
  i konfliktowych, uczeniem zachowań asertywnych

 

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

realizatorzy programów

funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej

opiekun Caritas,

opiekun Samorządu Uczniowskiego

nauczyciele przedmiotowi

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 • § zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających
  i zagrożeń z nimi związanych

rozwijanie umiejętności troski
o własne bezpieczeństwo
w relacjach z innymi

 • zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują

 

 

 • zachowanie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły – sytuacje zagrażające życiu
 • zajęcia poświęcone zagrożeniom wynikającym z niewłaściwego korzystania z sieci Internet
 • zagrożenie uzależnieniami behawioralnymi
 • zajęcia pozalekcyjne jako alternatywa dla niewłaściwego spędzania czasu wolnego
 • rozmowy indywidualne z uczniami
 • mediacje w sytuacjach konfliktowych pomiędzy uczniami
 • zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych
 • kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek
 • realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów
 • zrozumienie słowa higiena jako coś bardziej złożonego niż czystość ciała
 • wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia
 • udział w zabawach i zawodach sportowych
 • stosowanie zasad prawidłowego odżywiania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASY V

OBSZAR

ZADANIA

Formy pracy i zajęć

Osoby odpowiedzialne

Zdrowie – edukacja zdrowotna

– w tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID 19

 • § kształtowanie umiejętności podejmowania
  i realizacji zachowań prozdrowotnych
 • § prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń
  i niedoskonałości
  • kształtowanie prawidłowych nawyków - właściwe odżywianie, aktywność fizyczna
  • właściwe zachowanie się w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody
  • poznanie zagrożeń   ekologicznych jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji
  • realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny Uczeń”
  • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, takich jak: samokontrola, radzenie sobie ze Stresem
  • wdrażanie do przestrzegania zasad i procedur stosowanych podczas pandemii. (m.in. częste mycie rąk, noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, częste wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętów i urządzeń)
  • kształtowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za zdrowie osobiste i innych
  • zapoznanie uczniów, rodziców z zasadami i procedurami nauczania zdalnego
  • uświadomienie uczniów jakimi drogami rozprzestrzenia się wirus oraz o konieczności izolacji domowej podczas infekcji

nauczyciel przyrody

pedagodzy

nauczyciel plastyki,

nauczyciele wychowania fizycznego

opiekun SKKT

realizatorzy programów,

pielęgniarka szkolna

opiekun Samorządu Szkolnego

Relacje – kształtowanie

postaw społecznych

 • rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy
 • wyzwalanie chęci do działania
  na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat)
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota)
 • kształtowanie otwartości
  na doświadczenia innych ludzi,
  ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę
 • rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów
 • § udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariat
 • § realizacja zajęć mających na celu budowanie wiary we własne możliwości
 • § objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów wymagających wsparcia
 • § poznanie zasobów i potrzeb tkwiących w ludziach
 • § określanie zalet i wad swojego charakteru
 • § rozpoznawanie i akceptowanie pozytywnych zachowań
 • § eliminowanie postaw agresywnych
 • § rozwijanie postaw szacunku, zrozumienia i tolerancji
  dla innych ludzi
 • § udział w rekolekcjach wielkopostnych
 • § kształtowanie umiejętności komunikowania się 
  w rodzinie
 • § spotkania z osobami działającymi na rzecz innych ludzi, lokalnej społeczności

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

opiekun Caritas,

opiekun Samorządu Uczniowskiego

doradca zawodowy

nauczyciele przedmiotowi

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 • rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów
 • budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca
  • pogłębienie wiedzy o patronie szkoły
  • poznanie ważnych wydarzeń związanych z historią Grudziądza, okolic i ojczyzny
  • poszukiwanie naszego miejsca w kulturze europejskiej
  • pogłębienie wiadomości o innych krajach, ich historii, tradycji, kulturze
  • realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów
  • udział w uroczystościach, apelach szkolnych
  • udział w konkursach szkolnych i miejskich
  • zajęcia kształtujące właściwe postawy prospołeczne
  • obchody Dnia Życzliwości
  • udział w rajdach pieszych
  • rozwijanie zamiłowania uczniów do czytania

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

nauczyciele biblioteki

opiekun SKKT

nauczyciel muzyki

nauczyciel plastyki

nauczyciel historii

nauczyciel języka polskiego

inni

nauczyciele przedmiotowi

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 • rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy
  w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji
 • rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania
 • dokonywanie analizy wpływu nastawienia
  do siebie i innych na motywację
  do podejmowania różnorodnych zachowań
 • rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie
  do angażowania się w prawidłowe
  i zdrowe zachowania
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera
  i Internetu

 

 • tematyka godzin wychowawczych poświęcona właściwej postawie prozdrowotnej, umiejętności radzenia sobie z agresją, presją grupy
 • udział w apelach dotyczących bezpieczeństwa (w szkole,
  w czasie wycieczek, wyjść, zabaw na osiedlu)
 • realizacja programów profilaktycznych dostosowanych
  do potrzeb i możliwości uczniów
 • zajęcia związane z ukazaniem dobra i zła w życiu codziennym, wskazywaniem na właściwe sposoby reagowania w sytuacjach trudnych
  i konfliktowych, uczeniem zachowań asertywnych
 • zajęcia pozalekcyjne jako alternatywa dla zachowań ryzykownych
 • realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny Uczeń”
 • zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych
 • kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

realizatorzy programów

funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej

opiekun Caritas

opiekun Samorządu Uczniowskiego

nauczyciele przedmiotowi

KLASY VI

OBSZAR

ZADANIA

Formy pracy i zajęć

Osoby odpowiedzialne

Zdrowie – edukacja zdrowotna

– w tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się
COVID 19

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości
 • kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby,
  np. świadomości mocnych
  i słabych stron
 • rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia
  i życia jako najważniejszych wartości
 • doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego
  • rozwijanie osobowości poprzez nowe doświadczenia
   i wiedzę o sobie samym
  • wskazywanie szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka
  • dbanie o swoją sprawność fizyczną
  • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, takich jak: samokontrola, radzenie sobie ze Stresem
  • wdrażanie do przestrzegania zasad i procedur stosowanych podczas pandemii. (m.in. częste mycie rąk, noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, częste wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętów i urządzeń)
  • kształtowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za zdrowie osobiste
   i innych
  • zapoznanie uczniów, rodziców z zasadami i procedurami nauczania zdalnego
  • uświadomienie uczniów jakimi drogami rozprzestrzenia się wirus
   oraz o konieczności izolacji domowej podczas infekcji
  • realizacja zajęć pozalekcyjnych - sportowych oraz rozwijających zainteresowania
  • wykazywanie się wiedza z zakresu ekologii
  • wskazywanie zagrożeń środowiska naturalnego
  • branie odpowiedzialności za środowisko naturalne
  • realizacja programu profilaktycznego "Bezpieczny Uczeń"

wychowawcy klas

n-el przyrody

pedagodzy

nauczyciel plastyki

n-le wychowania fizycznego

opiekun SKKT

realizatorzy programów

pielęgniarka szkolna

opiekun Samorządu Szkolnego

Relacje
– kształtowanie
postaw społecznych

 • kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu
  do osiągnięcia celu
 • uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat)

 

 

 • organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły
 • udział uczniów w pracy szkolnego koła Caritas
 • organizacja Dnia Życzliwości
 • zajęcia poświęcone kształtowaniu właściwych postaw, rozwijanie umiejętności asertywnego wyrażania własnej opinii
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i brania za nią odpowiedzialności
 • określanie dróg osiągnięcia wyznaczonych celów

 

wychowawcy klas

nauczyciele języka polskiego

pedagodzy

psycholog

opiekun Caritas

opiekun Samorządu Uczniowskiego

Relacje – kształtowanie

postaw społecznych

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań
  i poglądów
 • rozwijanie świadomości roli
  i wartości rodziny
  w życiu człowieka
 • rozwijanie samorządności

 

 • wypracowanie pozytywnych postaw koleżeńskich
  i przyjacielskich
 • udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariat
 • objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów wymagających wsparcia
 • poznanie zasobów i potrzeb tkwiących w ludziach
 • rozpoznawanie i akceptowanie pozytywnych zachowań
 • eliminowanie postaw agresywnych
 • rozwijanie postaw szacunku, zrozumienia i tolerancji
  dla innych ludzi
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się  w rodzinie
 • spotkania z osobami działającymi na rzecz innych ludzi, lokalnej społeczności

 

wychowawcy klas

nauczyciel WDŻ

pedagodzy

psycholog

opiekun Caritas

opiekun Samorządu Uczniowskiego

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 • rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii
  i samodzielności
 • rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia
  w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie
 • dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które
  na nie wpływają
 • rozwijanie szacunku dla kultury
  i dorobku narodowego
  • poznanie i poszanowanie dorobku kulturalnego regionu
   i państwa
  • uczestniczenie w obchodach świąt i uroczystościach regionalnych
   i państwowych
  • poznanie miejsc pamięci narodowej
  • udział w zajęciach pozalekcyjnych
  • udział w rekolekcjach wielkopostnych
  • uczestniczenie w akcjach charytatywnych
  • kultywowanie tradycji rodzinnych

 

wychowawcy klas

pedagodzy

n-le biblioteki

nauczyciel muzyki

nauczyciel plastyki

nauczyciel historii

n-el j. polskiego

i inni

nauczyciele przedmiotowi

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 • dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc
  w trudnych sytuacjach
 • budowanie atmosfery wsparcia
  i zrozumienia
  w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi
  • kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych
  • rozwijanie świadomości dotyczącej prawa
   do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci

 

 

 • tematyka godzin wychowawczych związana z kształtowaniem umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • tematyka godzin wychowawczych związana z zagrożeniami
  tj. uzależnienia, cyberprzemoc
 • realizacja programu "Znajdź właściwe rozwiązanie"
 • spotkanie z funkcjonariuszem policji lub Straży Miejskiej dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły
 • udział w apelach dotyczących bezpieczeństwa (w szkole,
  w czasie wycieczek, wyjść, zabaw na osiedlu)
 • realizacja programów profilaktycznych dostosowanych
  do potrzeb i możliwości uczniów
 • zajęcia związane z ukazaniem dobra i zła w życiu codziennym, wskazywaniem na właściwe sposoby reagowania w sytuacjach trudnych
  i konfliktowych, uczeniem zachowań asertywnych
 • realizacja programu profilaktycznego "Bezpieczny Uczeń
 • zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych
 • kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

realizatorzy programów

funkcjonariusze Policji lub Straży Miejskiej

opiekun Caritas

opiekun Samorządu Uczniowskiego

nauczyciele przedmiotowi

 

 

 

 

 

KLASY VII

OBSZAR

ZADANIA

Formy pracy i zajęć

Osoby odpowiedzialne

Zdrowie – edukacja zdrowotna

 • zachęcanie uczniów do pracy
  nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują
 • kształtowanie umiejętności podejmowania
  i realizacji zachowań prozdrowotnych
 • § analiza sposobu wypoczywania różnych osób – ocena co jest dobre
  lub złe
 • § związek między dobrym samopoczuciem i zdrowiem, a stosowanie odpowiedniego typu odpoczynku
 • § kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu
 • § analiza pojęć: samopoczucie, zdrowie, choroba
 • § czy sposób odżywiania ma wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, zmęczenie, wypoczynek
 • § czym jest higiena, skutki braku higieny ciała i umysłu
 • § poznanie przyczyn i skutków zażywania środków psychoaktywnych
  i nadużywania leków oraz innych nałogów
 • § organizacja czasu dnia, umiejętność planowania
 • § kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, takich jak: samokontrola, radzenie sobie ze Stresem
 • § wdrażanie do przestrzegania zasad i procedur stosowanych podczas pandemii. (m.in. częste mycie rąk, noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, częste wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętów i urządzeń)
 • § kształtowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za zdrowie osobiste
  i innych
 • § zapoznanie uczniów, rodziców z zasadami i procedurami nauczania zdalnego
 • § uświadomienie uczniów jakimi drogami rozprzestrzenia się wirus
  oraz o konieczności izolacji domowej podczas infekcji
 • § zapobieganie i pokonywanie trudności w nauce szkolnej
 • § realizacja tematyki godzin wychowawczych, zajęć o charakterze profilaktycznym

wychowawcy klas

nauczyciel

biologii

pedagodzy

psycholog

nauczyciel plastyki,

nauczyciele wychowania fizycznego

opiekun SKKT

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 • prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń
  i niedoskonałości
 • kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron
 • § rozmowy o trudnościach w nauce i pomocy koleżeńskiej
 • § przyczyny pozytywnego i negatywnego zachowania - analiza różnych zachowań
 • § okazywanie szacunku wszystkim członkom rodziny, klasy i szkoły
 • § poczucie odpowiedzialności za członków rodziny
 • § rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i brania za nią odpowiedzialności

doradca zawodowy

wychowawcy klas

pedagodzy

opiekun Caritas

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 • kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności
 • rozwijanie odpowiedzialności
  za siebie i innych (wolontariat)
 • § wyrabianie odpowiedzialności za własne czyny
 • § poznanie zawodów - praca jako realizacja swoich pasji
 • § osoby wykonujące pracę na rzecz innych ludzi (np. pielęgniarka, pracownik socjalny itp.)

doradca zawodowy

nauczyciele przedmiotowi

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 • popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
 • rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania
  w zdobywanie wiedzy i umiejętności
 • rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność
  i wytrwałość
 • umacnianie więzi ze społecznością lokalną
  • tematyka godzin wychowawczych - budowanie wiary w siebie, odpowiedzialności za swoje czyny
  • zajęcia ukazujące znaczenie idei obchodzenia Święta Niepodległości
  • poznanie miejsc pamięci narodowej
  • udział w rekolekcjach wielkopostnych
  • uczestniczenie w akcjach charytatywnych
  • kultywowanie tradycji rodzinnych
  • budzenie troski o miejsca pamięci i symbole pamięci
  • poznanie zasad i kryteriów wyboru wartościowych czasopism, książek, filmów i programów TV
  • pozytywne autorytety - spotkania z osobami działającymi na rzecz lokalnej społeczności

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

doradca zawodowy

n-le biblioteki

nauczyciel historii

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel WOS

inni

nauczyciele przedmiotowi

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 • rozwijanie postaw opartych
  na odpowiedzialności
  za dokonywane wybory
  i postępowanie
 • dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania
  w sprawach nieletnich
 • rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków

 

 • zajęcia poświęcone budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby, wiary
  we własne możliwości
 • spotkanie z funkcjonariuszem policji lub Straży Miejskiej dotyczące zagrożeń, odpowiedzialności prawnej
 • udział w apelach dotyczących bezpieczeństwa (w szkole,
  w czasie wycieczek, wyjść, zabaw na osiedlu)
 • realizacja programów profilaktycznych dostosowanych
  do potrzeb i możliwości uczniów
 • zajęcia związane z ukazaniem dobra i zła w życiu codziennym, wskazywaniem na właściwe sposoby reagowania w sytuacjach trudnych
  i konfliktowych, uczeniem zachowań asertywnych
 • rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów itp.)

wychowawcy klas

pedagodzy

psycholog

realizatorzy programów

funkcjonariusze Policji lub Straży Miejskiej

opiekun Caritas

opiekun Samorządu Uczniowskiego

doradca zawodowy

nauczyciele przedmiotowi

Bezpieczeństwo
– profilaktyka zachowań

ryzykownych (problemowych)

 • przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym
 • rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?
  • mechanizm powstawania uzależnień
  • zdrowe odżywianie się oraz zaburzenia takie jak anoreksja, bulimia
  • akceptacja obrazu własnego ciała
  • realizacja programu profilaktycznego "Bezpieczny Uczeń"
  • zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych
  • kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASY VIII

OBSZAR

ZADANIA

Formy pracy i zajęć

Osoby odpowiedzialne

Zdrowie – edukacja  zdrowotna

– w tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID 19

 • kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne
  • realizacja programu "Bezpieczny Uczeń"
  • poznanie sposobów urozmaicenia i regularności posiłków
  • poznanie sposobów zabezpieczenia żywności przed zanieczyszczeniem
   i zepsuciem
  • kultura zachowania w grupie
  • zajęcia związane z pozytywnymi sposobami rozwiązywania problemów w zespole klasowym
  • zajęcia związane z oswajaniem stresu
  • związki między różnego rodzaju środkami psychoaktywnymi,
   a wynikami w nauce, pracy, twórczości
  • zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych
  • kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek

wychowawcy klas

nauczyciele biologii

pedagodzy

nauczyciel plastyki

nauczyciele wychowania fizycznego

realizatorzy programów

pielęgniarka szkolna

opiekun Samorządu Szkolnego

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 • rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań
  i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji
 • rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa

 

 • prezentacja pojęć: jednostka, społeczeństwo, naród, państwo
 • przybliżanie praw i obowiązków obywatelskich, wartości
  i norm życia społecznego
 • dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości
 • prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp.
 • ustalanie celów i reguł grupowych
 • poznanie roli współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych
 • planowanie własnego rozwoju
 • rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru.
 • § ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność
  i uczciwość wobec siebie i innych
 • Wdrażanie do poszanowania wspólnego dobra i odpowiedzialności za nie

wychowawcy klas

pedagog,

psycholog

opiekun PCK, Caritas,

opiekun Samorządu Uczniowskiego

doradca zawodowy

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 • popularyzowanie wiedzy
  o różnicach kulturowych
  oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej
  w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości
 • popularyzowanie wiedzy
  i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu

rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań
na rzecz lokalnej społeczności

 • poszanowanie symboliki, kultury tradycji narodowych, państwowych, regionalnych, religijnych i szkolnych oraz obchody rocznic i świąt
 • przynależność do społeczności europejskiej i światowej – integracja
 • podejmowanie kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji
  oraz kształtowanie postaw społecznych (poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, poszanowanie dla innych kultur i tradycji)
 • rekolekcje wielkopostne
 • budzenie szacunku dla Ojczyzny i społeczności lokalnej

 

wychowawcy klas

pedagog

doradca zawodowy

n-el biblioteki

n-el muzyki

n-el plastyki

n-el historii

n-el j. polskiego

n-el WOS

n-el WdŻwR

inni

nauczyciele przedmiotowi

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 • propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania
  i rozprowadzania środków psychoaktywnych
 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów
 • rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych
  ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy
 • utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji
  i mediacji
  • realizacja programu "Bezpieczny Uczeń"
  • spotkanie z funkcjonariuszem policji, Straży Miejskiej dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły
  • udział w apelach dotyczących bezpieczeństwa (w szkole,
   w czasie wycieczek, wyjść, zabaw na osiedlu)
  • realizacja programów profilaktycznych dostosowanych
   do potrzeb i możliwości uczniów
  • zajęcia związane z ukazaniem dobra i zła w życiu codziennym, wskazywaniem na właściwe sposoby reagowania w sytuacjach trudnych
   i konfliktowych, uczeniem zachowań asertywnych
  • ukazywanie konsekwencji zachowań wobec innych
  • rekompensowanie wyrządzonych krzywd
  • uczenie dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym
  • wskazywanie osób i instytucji pomocnych w zwalczaniu przemocy
  • zapoznanie z procedurami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID i innych chorób zakaźnych
  • kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek

wychowawcy klas

pedagog

realizatorzy programów

funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej

opiekunowie PCK, Caritas, WOŚP

opiekun Samorządu Uczniowskiego

doradca zawodowy

nauczyciele przedmiotowi

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W GRUDZIĄDZU

Obszary pracy profilaktycznej i wychowawczej

 

Brak motywacji do nauki, wagary

Czynniki ryzyka

Zadania do realizacji

Formy pracy

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Brak motywacji do nauki, bierność

Aktywizowanie uczniów przejawiających brak motywacji do nauki

 

 • prowadzenie lekcji z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania
 • wykorzystywanie elementów motywacji w systemie oceniania
 • prowadzenie rozmów indywidualnych motywujących uczniów do nauki
 • dostosowanie wymagań do możliwości ucznia (respektowanie zaleceń PPP)

na bieżąco

wg potrzeb

nauczyciele

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

nauczyciele przedmiotów

Trudności w nauce

Diagnozowanie przyczyn trudności szkolnych

 

 

 

 

Pomoc uczniom mającym trudności w nauce

 

 

 

 

Wyrabianie nawyku systematycznego

i sumiennego wypełniania obowiązków szkolnych

na miarę możliwości ucznia

 • obserwacja i diagnoza ucznia, analiza prac uczniów
 • rozmowy z nauczycielami, rodzicami, sugerowanie konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • organizowanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
 • prowadzenie zajęć korekcyjno -kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu
 • kierowanie uczniów na zajęcia socjoterapeutyczne
  i terapeutyczne
 • zajęcia wychowawcze wskazujące efektywne sposoby uczenia się, pomoc koleżeńska
 • pedagogizacja rodziców w zakresie pomagania w nauce oraz wyrabiania u dziecka nawyku systematycznej pracy
 • współpraca z rodzicami w zakresie organizowania pomocy dziecku oraz kontroli realizacji obowiązku szkolnego (konsultacje dla rodziców, rozmowy telefoniczne, wizyty domowe), umożliwienie rodzicom wglądu w sytuację szkolną dziecka poprzez e-dziennik

na bieżąco

wg potrzeb

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

specjalista terapii pedagogicznej

logopeda

psycholodzy

realizatorzy zajęć pozalekcyjnych

Niezadowalająca dyscyplina

Podniesienie świadomości uczniów i rodziców dotyczącej przestrzegania praw obowiązujących w szkole

 

 

 

 

Konsekwentne stosowanie przez nauczycieli sankcji wynikających ze statutu szkoły oraz WSO

 

 

 

 

 

Monitorowanie absencji uczniów w szkole

 • zapoznanie rodziców oraz uczniów z treściami statutu szkoły i WSO dotyczącymi praw i obowiązków uczniów, zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz systemu nagród i kar
 • rozmowy mobilizująco – dyscyplinujące
 • udzielanie upomnienia uczniom, którzy opuszczają zajęcia bez usprawiedliwienia i odnotowanie tego faktu w dzienniku
 • udzielanie upomnienia administracyjnego rodzicom uczniów, którzy opuścili bez usprawiedliwienia 50% godzin lekcyjnych w miesiącu
 • kierowanie spraw do Sądu w przypadku notorycznych wagarów
 • współpraca z kuratorami sądowymi w przypadku uczniów objętych nadzorem kuratora
 • udzielanie pochwały uczniom, którzy w miesiącu osiągnęli 100% frekwencję (realizacja programu „Jestem, więc wiem”
 • wnikliwa analiza przyczyn opuszczania lekcji przez uczniów
 • stały kontakt z pedagogiem i psychologiem w sprawie uczniów, którzy opuszczają zajęcia bez usprawiedliwienia, współpraca z rodzicami

 

 

wrzesień każdego roku

 

 

wg potrzeb

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

sekretarz szkoły

dyrekcja

 

Negatywny wpływ
grupy rówieśniczej

Upowszechnienie wśród uczniów znajomości zachowań asertywnych

 

Wzrost aktywności samorządów klasowych

 

 

Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających

z przynależności do grup nieformalnych

 • realizacja lekcji wychowawczych na temat umiejętności odmawiania w sytuacjach nacisku
 • kształtowanie zachowań asertywnych podczas lekcji wychowania fizycznego, zajęć terapeutycznych i zajęć pozalekcyjnych
 • wzbogacenie spotkań klasowych o różne atrakcyjne formy zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, rajdy, wyjścia do kina, teatru)
 • realizacja w ramach godziny wychowawczej tematyki subkultur w klasach starszych
 • podejmowanie tematyki subkultur w ramach lekcji religii

 

wg potrzeb

 

wg harmonogramu

 

 

 

 

 

pedagodzy

psycholog

wychowawcy

nauczyciele wychowania fizycznego

nauczyciele religii

nauczyciele świetlicy

 

Brak zainteresowań

Rozwijanie zainteresowań
oraz ciekawości poznawczej

 • zrealizowanie w ramach godzin wychowawczych zajęć na temat rozwijania zainteresowań oraz organizacji czasu wolnego
 • organizowania różnych form zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży
 • pedagogizacja rodziców w zakresie uświadamiania im znaczenia organizacji czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań młodzieży
 • realizowanie przedsięwzięć kształtujących ciekawość poznawczą uczniów
 • rozwijanie zainteresowań sportem poprzez prowadzenie ciekawych zajęć pozalekcyjnych
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych oraz organizację różnorodnych konkursów

na bieżąco

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

wychowawcy

opiekunowie kół

pedagodzy

psycholog

przewodniczący zespołów przedmiotowych

n – le biblioteki

n-le świetlicy

nauczyciele

wychowania fiz.

 

Niekorzystna sytuacja rodzinna

Wczesne rozpoznawanie uczniów z grup podwyższonego ryzyka
(z problemami osobistymi, rodzinnymi)

Pozyskiwanie rodziców
do współpracy

w zakresie poprawy frekwencji ucznia

 

 • obserwacja i diagnoza uczniów
 • rozmowy indywidualne z uczniami (odreagowanie emocji w związku z problemami oraz wsparcie w sytuacjach trudnych)
 • wizyty w domach rodzinnych uczniów (poznawanie warunków życia, nawiązanie bliższego kontaktu
  z rodzinami)
 • kierowanie uczniów z grup tzw. „ryzyka” do Placówki Wsparcia Dziennego
 • systematyczny osobisty lub telefoniczny kontakt wychowawców z rodzicami uczniów wagarujących
 • motywowanie rodziców do codziennego wglądu w sytuację szkolną dziecka poprzez e-dziennik
 • uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających
  z wagarowania, w ramach klasowego spotkania z rodzicami
 • informowanie rodziców przez wychowawcę
  o opuszczonych godzinach, udzieleniu upomnienia
  lub nagany

na bieżąco

wg potrzeb

nauczyciele

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

 

Długotrwały czas nieobecności
w szkole, lęk przed powrotem

Zapewnienie wsparcia

i pomocy dziecku powracającemu
po długiej nieobecności
w szkole

 • organizowanie środowiska szkolnego (wprowadzenie okresu ochronnego – czas na odrobienie zaległości, zapewnienie dostępu do nauczycieli, którzy w razie potrzeby będą służyć uczniowi wsparciem, radą, pomocą)
 • nagradzanie sukcesów ucznia poprzez pochwały
  i poświęconą mu uwagą
 • szukanie pomocy przy współpracy z innymi instytucjami
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych, indywidualna opieka pedagoga/psychologa
 • organizowanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
 • współpraca pedagoga i psychologa szkolnego
  z nauczycielami w zakresie skutecznego radzenia sobie
  z przypadkami odmowy chodzenia do szkoły
 • w razie potrzeby proponowanie konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej

wg potrzeb

na bieżąco

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

 

Palenie papierosów, kontakt z innymi używkami, bezpieczeństwo zdrowotne

Czynniki ryzyka

Zadania do realizacji

Formy pracy

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Brak wiedzy na temat szkód wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania innych środków psychoaktywnych, niski poziom wiedzy dot. zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID 19

Dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy
na temat skutków działania środków psychoaktywnych

(alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy               i in.)

 

 

Podnoszenie kompetencji nauczycieli

 

 • przeprowadzenie w ramach godzin wychowawczych zajęć informujących o konsekwencjach palenia, picia alkoholu, używania narkotyków, zapoznanie z procedurami związanymi
  z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID, kształtowanie prawidłowych nawyków: dezynfekcji rąk, noszenia maseczek
  w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, częste wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętów i urządzeń), kształtowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za zdrowie osobiste i innych
 • zapoznanie uczniów, rodziców z zasadami i procedurami nauczania zdalnego, uświadomienie uczniów jakimi drogami rozprzestrzenia się wirus oraz o konieczności izolacji domowej podczas infekcji

wg harmonogramu

 

 

 

 

 

1 raz w cyklu kształcenia

pedagodzy

psycholog

wychowawcy

pedagog z PPP

lider WDN

nauczyciele

biblioteki

dyrekcja

opiekun koła Caritas

nauczyciel przyrody, biologii

Brak wiedzy na temat szkód wynikających
z palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania innych środków psychoaktywnych, niski poziom wiedzy dot.

zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID 19

 

 

Współpraca z rodzicami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej
i zdrowego stylu życia

 

Edukacja rodziców
w zakresie profilaktyki uzależnień

 • realizacja programu „Bezpieczny Uczeń”
 • realizacja zajęć o charakterze profilaktycznym
 • zorganizowanie konkursu z zakresu Promocji Zdrowego Stylu Życia
 • zajęcia z zakresu profilaktyki nikotynizmu; realizacja
  w klasach szóstych zajęć programu "Znajdź właściwe rozwiązanie"
 • zajęcia utrwalające wiedzę na temat szkód wynikających
  z kontaktu ze środkami psychoaktywnymi
 • zorganizowanie formy doskonalenia zawodowego
  na temat profilaktyki uzależnień (w miarę możliwości przygotowanie nauczycieli do realizacji programów profilaktycznych)
 • gromadzenie materiałów oraz nowoczesnych środków dydaktycznych z zakresu profilaktyki
 • zorganizowanie, w miarę możliwości, szkolenia
  dla rodziców z udziałem specjalisty ds uzależnień

 

 

wg harmonogramu

 

 

 

 

1 raz w cyklu kształcenia

 

 

Niski poziom

kultury prawnej

Podnoszenie poziomu świadomości i kultury prawnej uczniów

 • zapoznawanie uczniów z dokumentami szkoły
  z naciskiem na regulaminowe konsekwencje wynikające
  z używania przez uczniów papierosów, alkoholu, narkotyków
 • kontynuowanie spotkań uczniów z funkcjonariuszami Policji lub Straży Miejskiej na temat skutków prawnych zachowań agresywnych oraz używania środków psychoaktywnych (Odpowiedzialność prawna nieletnich)

wrzesień każdego roku

 

 

wg harmonogramu

wychowawcy

pedagodzy

 

Brak umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim

 

Doskonalenie z uczniami umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 • realizacja zajęć kształtujących umiejętność radzenia sobie ze stresem w ramach godzin wychowawczych, lekcji wychowania fizycznego
 • pomoc uczniom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach podczas spotkań indywidualnych, zajęć terapeutycznych
  i rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne
 • zajęcia na temat technik ułatwiających radzenie sobie
  ze stresem
 • nauka rozwiązywania problemów, pomagająca uczniom dostrzec sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez stosowania używek
 • realizacja zajęć kształtujących umiejętność radzenia sobie
  w trudnych sytuacjach

wg

harmonogramu

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

nauczyciele

wych. fizycznego

pedagog PPP

 

Moda na używki

 

 

Diagnoza skali zagrożenia uzależnieniem wśród uczniów klas pierwszych

 

 

Przekształcanie fałszywych przekonań normatywnych (stereotypy)
w prawdziwe

 

 

Kontynuowanie współpracy w zakresie profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia z instytucjami

 

 

 

 • opracowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań ankietowych
 • realizacja, w miarę możliwości, spektakli profilaktyczno – wychowawczych
 • współpraca ze Strażą Miejską w zakresie organizacji zajęć
  dla dzieci i młodzieży
 • współpraca z Państwową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie pozyskiwania materiałów oraz realizacji programów profilaktycznych
 • współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień Dzieci
  i Młodzieży w zakresie szkoleń, programów profilaktycznych, konsultacji dla rodziców uczniów eksperymentujących z używkami oraz pozyskiwania funduszy na przedsięwzięcia profilaktyczne
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną-konsultacja psychologiczna uczniów z problemami emocjonalnymi, zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi
 • współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży w zakresie konsultacji uczniów eksperymentujących z alkoholem, narkotykami, dopalaczami

I semestr

 

 

na bieżąco

wg potrzeb

 

 

pedagodzy

psycholog

wychowawcy

opiekun SU

dyrektor

specjaliści PPP

 

Niekorzystna sytuacja rodzinna

Wczesne rozpoznawanie uczniów z grup podwyższonego ryzyka

(z problemami osobistymi, rodzinnymi, po inicjacji alkoholowej, narkotykowej)

 

Edukacja rodziców
w zakresie eliminowania kontaktów dzieci

z używkami

 

Współpraca z rodzicami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej
i zdrowego stylu życia

 • obserwacja i diagnoza uczniów
 • rozmowy indywidualne z uczniami (odreagowanie emocji w związku z problemami oraz wsparcie w sytuacjach trudnych)
 • nawiązanie kontaktu z domem rodzinnym ucznia
  (w przypadku jego braku)
 • kierowanie uczniów z grup tzw. "ryzyka" do świetlicy socjoterapeutycznej
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym z psychologiem
 • indywidualne rozmowy z rodzicami uświadamiające im konieczność kontrolowania czasu wolnego dziecka i jego kontaktów
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców
 • udostępnianie rodzicom materiałów instruktażowych na temat dbania o bezpieczeństwo, wspierania abstynencji dzieci, a także rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych

na bieżąco

wg potrzeb

 

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

 

Negatywny wpływ grupy rówieśniczej

Upowszechnienie wśród uczniów znajomości zachowań asertywnych

 

Wzrost aktywności samorządów klasowych

 

Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających
z przynależności do grup nieformalnych

 • przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat umiejętności odmawiania w sytuacjach nacisku
 • wzbogacenie spotkań klasowych o różne atrakcyjne formy zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, rajdy, wyjścia do kina, teatru)
 • realizacja w ramach godziny wychowawczej tematu Subkultur
 • podejmowanie tematyki subkultur w ramach lekcji religii, zajęć z pedagogiem i psychologiem szkolnym

wg harmonogramu

pedagodzy

psycholog

wychowawcy

nauczyciele religii

 

Łatwy dostęp do środków
i substancji psychoaktyw
nych

Utrudnienie uczniom dostępu do środków psychoaktywnych

 • zabezpieczenie szkoły przed wnoszeniem i handlem narkotykami na jej terenie
 • wzmożona kontrola miejsc określonych przez uczniów jako niebezpieczne
 • monitoring budynku szkoły i boiska
 • współpraca z policją oraz strażą miejską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu szkoły

na bieżąco

wg potrzeb

dyrekcja

nauczyciele dyżurujący

pedagodzy

psycholog

pracownicy szkoły

 

Nuda

Eliminowanie poczucia nudy poprzez wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

 • zrealizowanie w ramach godzin wychowawczych zajęć na temat rozwijania zainteresowań oraz organizacji czasu wolnego
 • kontynuowanie organizowania różnych form zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów
 • promowanie utalentowanej młodzieży poprzez ich udział w organizowanych w szkole i poza szkołą konkursach
 • dostarczanie informacji uczniom i rodzicom o różnych możliwościach spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań
 • pedagogizacja rodziców w zakresie uświadamiania
  im znaczenia organizacji czasu wolnego uczniów

wg harmonogramu

 

na bieżąco

 

konsultacje wg potrzeb

wychowawcy

opiekunowie kół

pedagodzy

psycholog

opiekun SU

 

Brak wartości, autorytetów

Wspieranie rozwoju moralnego dzieci poprzez ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych

 

 

Kształtowanie postawy bezinteresownej pomocy

 • częste nieszablonowe prezentowanie osobowości, działalności, twórczości, dokonań osób zasługujących na miano współczesnego autorytetu
 • organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (np. sportowcy, ludzie sztuki)
 • prowadzenie dyskusji na godzinach wychowawczych, dotyczących współczesnych autorytetów
 • organizowanie konkursów, dzięki którym uczniowie poznają biografie ciekawych ludzi
 • właściwa postawa nauczycieli modelująca   prozdrowotne zachowania uczniów
 • systematyczna praca uczniów w Szkolnym Kole Caritas

wg harmonogramu

 

 

na bieżąco

wychowawcy

nauczyciele

j. polskiego,

historii,

WOS

opiekun SU

nauczyciele biblioteki

opiekun koła Caritas

 

Niewłaściwe korzystanie z sieci Internet, telewizji i innych mediów

Czynniki ryzyka

Zadania do realizacji

Formy pracy

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Brak wiedzy na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z gier komputerowych, użytkowania sieci Internet oraz innych mediów

Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających
z ryzykownego korzystania z mediów

 

Kształtowanie

u uczniów umiejętności segregowania
i krytycznego odbioru informacji oraz wytworów kultury masowej

 

Wyrabianie u uczniów odpowiedniego doświadczenia audiowizualnego

 

Edukacja nauczycieli
w zakresie ochrony uczniów przed negatywnymi społecznymi, etycznymi i prawnymi konsekwencjami rozwoju technologii informacyjnej

 

Pedagogizacja rodziców

 

 • realizacja zajęć wychowawczych nt. właściwego korzystania z TV oraz komputera, tabletu i in.
 • organizacja zajęć dotyczących bezpiecznego Internetu
 • realizacja zajęć w ramach godzin wychowawczych, języka polskiego, WOS na temat metod oddziaływania mediów
  na odbiorców (mechanizmy i chwyty reklamy)
 • stosowanie na lekcji aktywizujących metod i form realizacji celów rozwijających u uczniów twórcze postawy (przeżywanie, samodzielne myślenie, motywowanie działań, kreatywność)
 • organizowanie wycieczek do kina, teatru, muzeum
 • rozwijanie kreatywności poprzez udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań
 • popularyzacja filmów, programów TV, przedstawień teatralnych, słuchanie audycji radiowych prezentujących pozytywne wartości
 • przegląd prasy w celu eksponowania postaw
  i zachowań godnych naśladowania
 • przygotowanie materiałów instruktażowych, scenariuszy zajęć
 • rozmowy indywidualne
 • z rodzicami na temat zagrożeń wynikających
  z ryzykownego korzystania z mediów oraz właściwej organizacji czasu wolnego dziecka
 • pogadanki dla rodziców poruszające problematykę właściwego korzystania przez dziecko z mediów
 • w uzasadnionych przypadkach proponowanie konsultacji specjalisty uzależnień

 

na bieżąco

wg planu

 

wg potrzeb

 

 

wychowawcy

nauczyciel informatyki

pedagodzy

psycholog

nauczyciele języka polskiego,

WOS

nauczyciele innych przedmiotów

 

 

Nuda, nadmiar wolnego czasu,

brak konstruktywnych zainteresowań

Eliminowanie poczucia nudy poprzez wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań oraz ciekawości poznawczej

 • zrealizowanie w ramach godzin wychowawczych zajęć
  na temat rozwijania zainteresowań oraz organizacji czasu wolnego
 • organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych
  po zdiagnozowaniu potrzeb młodzieży
 • pedagogizacja rodziców w zakresie uświadamiania im znaczenia organizacji czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań młodzieży
 • realizowanie przedsięwzięć kształtujących ciekawość poznawczą uczniów
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych oraz organizację różnorodnych konkursów

na bieżąco

 

wg harmonogramu

wychowawcy

opiekunowie kół

opiekun SU

pedagodzy

psycholog

przewodniczący zespołów przedmiotowych

nauczyciele biblioteki

 

Problemy rodzinne, brak więzi
z rodzicami

Wczesne rozpoznawanie uczniów z grup podwyższonego ryzyka (rodziny patologiczne, dysfunkcyjne, niewydolne wychowawczo, w kryzysie)

 

 

Edukacja rodziców zakresie właściwego sprawowania opieki oraz budowania więzi z dzieckiem

 • obserwacja i diagnoza uczniów
 • rozmowy indywidualne z uczniami (odreagowanie emocji w związku z problemami oraz wsparcie w sytuacjach trudnych)
 • wizyty w domach rodzinnych uczniów (poznawanie warunków życia, nawiązanie bliższego kontaktu)
 • kierowanie do Placówki Wsparcia Dziennego uczniów
  z grup tzw. „ryzyka”
 • indywidualne rozmowy z rodzicami uświadamiające im konieczność kontrolowania czasu wolnego dziecka i jego kontaktów
 • zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu
  z dzieckiem i ukierunkowania jego energii na inny, pozytywny rodzaj aktywności
 • zachęcanie do korzystania z fachowej pomocy

 

na bieżąco

wg potrzeb

 

 

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

 

 

Brak umiejętności
nawiązywania kontaktów

z rówieśnikami

Kształtowanie umiejętności budowania pozytywnych więzi z rówieśnikami

 • zrealizowanie lekcji wychowawczych poruszających tematykę otwartej komunikacji, uważnego słuchania, doskonalenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • realizacja przedsięwzięć wzmacniających więzi między uczniami (budowanie tradycji klasy - święta, wycieczki, dyskoteki itp.)
 • nauka tolerancji przy współpracy w zespołach zadaniowych (ułatwienie wejścia w relacje osobom izolowanym)
 • otoczenie opieką uczniów, u których zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne poprzez ich udział w zajęciach terapeutycznych i rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne

wg harmonogramu

 

 

na bieżąco

wychowawcy

nauczyciele

przedmiotowi

pedagodzy

psycholog

 

Przemoc i agresja

Czynniki ryzyka

Zadania do realizacji

Formy pracy

Termin

Osoby

odpowiedzialne

Uwagi

Brak umiejętności radzenia sobie z przeżywaniem silnych, negatywnych uczuć

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim

 

 

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat złości, będącej emocjonalnym podłożem agresji

 • realizacja zajęć kształtujących umiejętność radzenia sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych, w ramach godzin wychowawczych, lekcji wychowania fizycznego, zajęć terapeutycznych, pozalekcyjnych
 • zajęcia na temat technik ułatwiających radzenie sobie ze stresem
 • uczenie rozpoznawania w sobie złości, jej natężenia, sytuacji, w których najczęściej uczniowie wpadają w złość oraz różnych metod jej opanowania
 • realizacja zajęć zapobiegających agresji i przemocy (godziny wychowawcze)

wg harmonogramu

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Brak umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Doskonalenie

z uczniami umiejętności rozwiązywania konfliktów, negocjacji, umiejętności prowadzenia rozmów

 • realizacja zajęć w ramach godz. wychowawczych, lekcji wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie i WOS
 • mediacje wychowawców oraz pedagoga i psychologa szkolnego w sytuacjach konfliktowych
 • doskonalenie umiejętności społecznych w ramach zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych   oraz profilaktycznych
 • nauka rozwiązywania problemów, pomagająca uczniom dostrzec alternatywne sposoby radzenia sobie z agresją

wg potrzeb

 

 

 

wychowawcy

nauczyciel WOS

nauczyciel WDŻ

pedagodzy

psycholog

 

 

 

 

Niskie poczucie wartości

Korygowanie poczucia własnej wartości

 

 • rozmowy indywidualne z uczniami - dostrzeganie
  w każdym uczniu zalet
 • pomoc w rozwijaniu talentów poprzez kierowanie
  na zajęcia kół zainteresowań
 • nagradzanie pochwałami sukcesów uczniów
 • rozmowy z rodzicami uświadamiające im ich ogromną rolę w budowaniu poczucia wartości dziecka, uczenie ich dostrzegania mocnych stron u dzieci
 • realizacja zajęć pozwalających na uświadomienie sobie uczniom swoich mocnych stron – zajęci, terapeutyczne, WDŻ, WOS, zajęcia pozalekcyjne

wg potrzeb

na bieżąco

 

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagodzy

psycholog

nauczyciel WOS

nauczyciel WDŻ

opiekunowie kół

 

 

Nie zawsze jasne

i przestrzegane reguły życia szkolnego

Stosowanie procedur interwencji wobec sprawcy przemocy

 

Praca z klasą nad normami dotyczącymi wyeliminowania

przemocy

 • konsekwentne stosowanie przez wszystkich pracowników szkoły procedur reagowania w sytuacjach agresji i przemocy
 • stosowanie sankcji przewidzianych w Statucie szkoły
 • opracowanie w uzasadnionych przypadkach tzw. kontraktów z uczniem lub całą klasą (norm pozytywnych zachowań) oraz przyjęcie systemu konsekwencji za ich łamanie

wg potrzeb

 

 

 

wg potrzeb

pracownicy szkoły

 

 

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

 

Nuda

Eliminowanie poczucia nudy poprzez wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

 • zrealizowanie w ramach godzin wychowawczych zajęć
  na temat rozwijania zainteresowań oraz organizacji czasu wolnego
 • kontynuowanie organizowania różnych form zajęć pozalekcyjnych, po zdiagnozowaniu potrzeb młodzieży
 • promowanie utalentowanej młodzieży poprzez ich udział w szkolnych oraz miejskich konkursach
 • pedagogizacja rodziców w zakresie uświadamiania
  im znaczenia organizacji czasu wolnego uczniów

na bieżąco

 

 

 

konsultacje wg potrzeb

wychowawcy

opiekunowie kół

opiekun SU

pedagodzy

psycholog

 

Brak właściwej opieki dorosłych

Wczesne rozpoznawanie uczniów z grup podwyższonego ryzyka (rodziny patologiczne, dysfunkcyjne, niewydolne wychowawczo,
w kryzysie)

 

Edukacja rodziców

w zakresie właściwego sprawowania opieki oraz budowania więzi

z dzieckiem

 

 

Współpraca z Sądem

w zakresie kompensowania zaniedbań opieki nad dzieckiem w rodzinie

 • obserwacja i diagnoza uczniów
 • rozmowy indywidualne z uczniami (odreagowanie emocji w związku z problemami oraz wsparcie w sytuacjach trudnych)
 • wizyty w domach rodzinnych uczniów (poznawanie warunków życia, nawiązanie bliższego kontaktu
  z rodzinami)
 • kierowanie do Placówki Wsparcia Dziennego uczniów
  z grup tzw. „ryzyka”
 • indywidualne rozmowy z rodzicami uświadamiające
  im konieczność kontrolowania czasu wolnego dziecka
  i jego kontaktów
 • zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu
  z dzieckiem i ukierunkowania jego energii na inny, pozytywny rodzaj aktywności
 • zachęcanie do korzystania z fachowej pomocy specjalistów z PPP, Poradni Rodzinnej i innych
 • kierowanie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich wniosku
  o wgląd w sytuację dziecka, kiedy działania szkoły
  i rodziców nie przynoszą efektów, a w rodzinie stwierdza się rażące zaniedbania lub zachowanie dziecka stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych
 • współpraca z kuratorami sądowymi sprawującymi nadzór nad uczniami, których rodzicom ograniczono władzę rodzicielską

na bieżąco

wg potrzeb

 

wychowawcy

pedagodzy

psycholog

dyrekcja

 

Modelowanie zachowań agresywnych w mediach,
subkulturach, rodzinach

Dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy
na temat powstawania zachowań agresywnych oraz umiejętności reagowania na przemoc

 

Uświadomienie uczniom konsekwencji zachowań agresywnych

Edukacja rodziców
w zakresie mechanizmów powstawania agresji

 

Nagradzanie uczniów zachowujących się kulturalnie

 

Edukacja nauczycieli

w zakresie poznania mechanizmów zachowań agresywnych oraz sposobów redukowania przemocy w szkole

 • realizacja zajęć w ramach godzin wychowawczych
  na temat przyczyn agresji
 • przestrzeganie zasady „Fair play” podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zawodów sportowych
 • wskazywanie pozytywnych wzorów zachowania się
  w oparciu o literaturę
 • współpraca z policją i strażą miejską w zakresie realizacji pogadanek na temat konsekwencji prawnych zachowań agresywnych
 • indywidualne rozmowy z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne, uświadamiające im, że takie zachowania są niewłaściwe, krzywdzą innych ludzi
 • zorganizowanie, w miarę możliwości, spektaklu profilaktyczno-wychowawczego
  • indywidualne rozmowy z rodzicami na temat modyfikacji metod wychowawczych
  • pedagogizacja rodziców w ramach zebrań, podnoszenie ich wiedzy o przyczynach i mechanizmach agresji
   i przemocy, informowanie o skali zjawiska, konsekwencjach dla rozwoju ofiar i agresorów
  • odnotowywanie uwag pozytywnych za kulturalne zachowanie
  • przygotowanie materiałów instruktażowych
  • modelowanie umiejętności społecznych uczniów

wg rozkładu

 

 

 

na bieżąco

 

wg potrzeb

wychowawcy

nauczyciele wf, pedagodzy

psycholog

nauczyciel WOS

nauczyciel WDŻ

nauczyciele języka polskiego

dyrekcja

 

 

 

 

 

 

Brak wrażliwości, umiejętności pomagania innym

Uwrażliwienie uczniów
na potrzeby drugiego człowieka: niepełnosprawnego, ubogiego, chorego

 

Uczenie wrażliwości społecznej w konkretnych sytuacjach w szkole

 • kontynuowanie działalności koła Caritas
 • przeprowadzenie zajęć na temat solidarności
  z osobami chorymi na AIDS, niepełnosprawnymi
  oraz w związku z obchodami Dnia Walki z Rasizmem
 • rejestrowanie negatywnych i aspołecznych zachowań
  oraz konsekwentne reagowanie na nie
 • systematyczne rozmowy ze sprawcami przemocy
 • podejmowanie interwencji z włączeniem rodziców

cały rok

wg potrzeb

 

opiekunowie kół

opiekun SU

pracownicy szkoły

pedagodzy

psycholog

wychowawcy

 

 

Niekorzystne czynniki instytucjonalno
-organizacyjne

Kompensowanie niekorzystnych czynników instytucjonalno-organizacyjnych

 • spędzanie przerw przez dzieci na dziedzińcu szkolnym (przy sprzyjających warunkach pogodowych)
 • stosowanie na lekcjach metod aktywizujących uczniów
 • kontynuowanie działań zapewniających bezpieczeństwo uczniów: systematyczne kontrolowanie miejsc niebezpiecznych, wzmocnienie dyżurów, monitoring

na bieżąco

dyrekcja

nauczyciele

dyżurujący

wychowawcy pedagodzy

psycholog

 

Negatywny wpływ grupy rówieśniczej

Integrowanie zespołów klasowych

 

 

Upowszechnienie wśród uczniów znajomości zachowań asertywnych

 • kontynuowanie realizacji zajęć wychowawczych integrujących zespoły klasowe
 • inicjowanie klasowych przedsięwzięć służących integracji zespołów uczniowskich (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, imprezy, święta)
 • współpraca w zespołach zadaniowych (ułatwienie wejścia w relacje osobom izolowanym)
 • przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat umiejętności odmawiania w sytuacjach nacisku

na bieżąco

 

wg harmonogramu

 

wg potrzeb

wychowawcy

pedagodzy

psycholog