Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Grudziądzu ogłasza nabór uczestników na rok szkolny 2022/2023 do projektu pn.: „ Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych".

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych oraz potencjału rozwojowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach poprzez doposażenie bazy dydaktycznej i szkolenia nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowano m.in. zajęcia związane z kształtowaniem i rozwijaniem u uczniów kompetencji matematyczno - przyrodniczych, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, a także doradztwo zawodowe dla uczniów.

Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych .


Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:

  • formularza rekrutacyjnego,
  • zgoda Rodzica/ Opiekuna prawnego ( w przypadku uczniów)

oraz dostarczenia kopii dokumentów:

  • orzeczenia o niepełnosprawności lub oświadczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub inny dokument wskazujący na potrzebę objęcia ucznia programem indywidualizacji w przypadku uczniów objętych programem indywidualizacji pracy z uczniem

Niezłożenie przez Kandydata/ tkę w.w. dokumentów skutkuje utratą przez niego/nią prawa udziału w Projekcie.

 

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 20.06.2022 r.

 

Komisja Rekrutacyjna w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne, wyłoni ostateczną listę Uczestników/czek.

W załączeniu do ogłoszenia znajdują się :

  • Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „ Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”,
  • Instrukcja do dokumentów rekrutacyjnych w Projekcie
  • Oświadczenie uczestnika Projektu
  • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
  • Formularz zgłoszeniowy uczestników Projektu

 

Dyrektor szkoły

Joanna Szumlińska

 

 

 

Załączniki:

Informacja o rekrutacji

Instrukcja do dokumentów rekrutacyjnych w projekcie

Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy uczestników projektu - nauczyciele

Formularz zgłoszeniowy uczestników projektu - uczniowie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciele

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczniowie

Oświadczenie uczestnika projektu

Rezygnacja uczestnictwa w projekcie