Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Stypendium szkolne

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego dla składających wnioski we wrześniu nie ulega zmianie wynosi 514,00 zł/m-c/osoba.

2.Termin składania kompletnych wniosków - najpóźniej do poniedziałku 17 września 2018 r.

3.Od dnia 01 października 2018 r. ulega zmianie kryterium dochodowe i wynosić będzie 528,00 zł/m-c/osoba.

4.Zasady obliczania dochodu na jednego członka rodziny nie ulegają zmianie. W przypadku składania wniosku we wrześniu 2018 r. – dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń w sierpniu 2018 r., a dla osób składających wnioski w październiku 2018 r. – dochód z września 2018 r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp). Do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeń o charakterze jednorazowym (zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe - w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, itp.).

5.Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł (dla wnioskodawców składających wnioski we wrześniu), a od dnia 01 października 2018 r. wynosi 308,00 zł.

6.Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne, w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.

7.Zasady rozliczania przyznanego stypendium nie zmieniły się (konieczność dostarczania i pozostawienia w dokumentacji oryginałów imiennych rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia).

8.Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Zwiększone (niż standardowe potrzeby na zajęcia w-f w szkole) zakupy odzieży sportowej powinny być uzasadnione w formie np.: zaświadczenia z klubu sportowego, potwierdzającego faktyczne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.

Pedagog szkolny