Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Priorytety

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
    z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:

  1. Prowadzenie innowacji pedagogicznych jako stałego i integralnego elementu funkcjonowania szkoły, mającego na celu podniesienie jakości jej pracy.
  2. Promowanie etycznych wartości jako fundamentu kształtowania charakteru uczniów i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.