Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W GRUDZIĄDZU

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

art.1.

W szkole działa Samorząd Uczniowski.

art.2.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

art.3.

Samorząd działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz z dnia 14.12.2016. a także  ze Statutem Szkoły.

art.4.

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

art.5.

Radę samorządu tworzą samorządy klasowe wszystkich klas i zarząd SU w osobie przewodniczącego, zastępcy i dwóch członków.

art.6.

Zarząd wybierany jest co roku we wrześniu, jego kadencja trwa do końca września następnego roku szkolnego (do kolejnych wyborów).

art.7.

Wszyscy członkowie społeczności zobowiązani są do kultywowania wszelkich tradycji szkoły, poznania jej historii, izby tradycji, oddawania czci patronowi i sztandarowi.

art.8.

Ceremoniał i tradycje szkoły z udziałem sztandaru szkoły wyznaczają ważne uroczystości:

- inauguracja roku szkolnego,

- Święto Patrona Szkoły,

- pożegnanie absolwentów,

- zakończenie roku szkolnego,

- święta państwowe.

 

 

 

art.9.

Regulamin pocztu sztandarowego:

1. Być członkiem pocztu sztandarowego to zaszczytne wyróżnienie. Uczniowie wchodzący w skład pocztu reprezentują całą społeczność uczniowską Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu.

2. Członka pocztu sztandarowego winne cechować:

- nienaganna postawa moralna i kultura osobista,

- aktywność i zaangażowanie w życie szkoły lub środowiska,

- właściwy stosunek do obowiązków szkolnych i dobre wyniki w nauce.

3. Ustala się następujący tryb wyboru członków pocztu:

- kandydatów zgłaszają wychowawcy klas w porozumieniu z samorządem klasy oraz zarządem SU.

4. Kadencja członków pocztu trwa 2 lata.

5. Uzupełnienie lub zmiana członków pocztu (z przyczyn losowych lub ze względu na kryteria określone w punkcie 2) odbywa się na wniosek opiekuna SU w trybie określonym w punkcie 3. Zasadność wniosku o zmianę składu pocztu z powodu rażących uchybień określa Rada Pedagogiczna w drodze głosowania.

6. Członkowie pocztu sztandarowego występują w stroju galowym, w rękawiczkach i szarfach.

7. Zachowanie pocztu sztandarowego:

-sztandar wsparty na prawym ramieniu prowadzony najkrótszą drogą do ustalonego miejsca przez organizatorów imprezy krokiem rytmicznym, marszowym, równym,

- komendy:

  • „Baczność” - sztandar nie dotyka ziemi, trzymany w linii pionowej,
  • „Do hymnu”, „Do ślubowania”, Sztandarowi Cześć” - sztandar pochylony,
  • „Spocznij” - sztandar podparty.

art.10.

1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz   Dyrektorowi szkoły opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

b. prawo do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

e. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna SU,

f. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.

art.11.

Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

Samorząd może ze swego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

 

II ORGANA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

art.12.

1. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

2. Organami SU są:

a. samorządy klasowe – wybierane wg wewnętrznych regulaminów klasowych. Przewodniczący samorządów klasowych wchodzą w skład rady samorządu,

b. zarząd SU w osobie przewodniczącego, zastępcy i dwóch członków,

c. organy te tworzą razem radę SU.

art.13.

Zebrania z udziałem zarządu SU i przewodniczących samorządów klasowych zwoływane są na wniosek zarządu SU lub nauczycieli opiekujących się samorządem przynajmniej raz na kwartał. Mają one na celu informowanie o bieżącej działalności samorządu.

Przedstawiciele samorządów klasowych – przewodniczący:

a. identyfikują potrzeby uczniów,

b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

c. informują uczniów o działalności zarządu SU.

Zebranie ogólne przedstawicieli samorządów klasowych (przewodniczących) wszystkich klas w szkole wraz z zarządem samorządu nazywane jest radą samorządów klasowych.

 

III OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE ORGANÓW SU

art.14.

Do obowiązków przedstawicieli samorządów klasowych (przewodniczących klas) należą:

a. uczestnictwo w pracach rady samorządów klasowych i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych zarządu SU lub dyrekcji,

c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania SU.

 

art.15.

Do kompetencji rady samorządów klasowych należą:

a. współpraca z opiekunem SU,

b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw zarządu SU,

c. zgłaszanie propozycji działań dla zarządu SU,

d. kontrolowanie zgodności działań zarządu SU z niniejszym regulaminem oraz Statutem Szkoły,

e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań opiekuna SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków zarządu SU pod obrady.

 

art.16.

Do kompetencji zarządu SU należą:

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b. opracowanie rocznego planu działania SU,

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

e. zbieranie i archiwizowanie (w teczce/segregatorze) bieżącej dokumentacji SU.

 

art.17.

Do obowiązków członków zarządu SU należą:

a. uczestnictwo w pracach zarządu SU i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania SU.

 

art.18.

Przewodniczący SU:

a. kieruje pracą SU,

b. reprezentuje SU wobec Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych organizacji,

c. przedstawia wraz z opiekunem uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom rady samorządów klasowych.

 

art.19.

Zastępca przewodniczącego SU:

a. pomaga i wspiera przewodniczącego SU,

b. zastępuje przewodniczącego podczas jego nieobecności.

 

art.20.

W szkole działają samorządy klasowe, w skład których wchodzą:

przewodniczący klasy, zastępca, skarbnik lub sekretarz; może zostać wybrany także łącznik z biblioteką szkolną.

1. Samorządy klasowe działają według następujących zasad:

a. wybierane są w 3 pierwszych tygodniach roku szkolnego w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym uczniów danej klasy, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca,

b.  przedstawicielem samorządu klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów,

c. kadencja samorządów klasowych trwa 1 rok szkolny,

d. klasa zobowiązana jest uzupełnić wakat w swoim samorządzie w ciągu14 dni.

3. Zakres działalności i kompetencje samorządu klasy określają uczniowie klasy w porozumieniu z wychowawcą.

4.Wychowawca klasy współpracuje i pomaga samorządowi klasy.

5.Członkowie samorządu klasowego są reprezentantami klasy w jej kontaktach z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i SU.

 

 

IV CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

art.21.

Głównymi celami działalności Samorządu Uczniowskiego są:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

f. reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.

 

 

V TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO

ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

art.22.

Wybory przeprowadzane są corocznie we wrześniu, a prawo kandydowania ma każdy uczeń szkoły.

art.23.

Kandydatami do zarządu SUmogą być członkowie samorządów klasowych.

art.24.

Wybory dokonywane są większością głosów; wybory są powszechne, równe i tajne.

 

art.25.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają nauczyciele opiekujący się SU – opiekun i zastępca oraz powołany Komitet Wyborczy.

art. 26.

Kandydaci na przewodniczącego SU powinni:

- wzorowo wypełniać obowiązki szkolne,

- budzić zaufanie,

- łatwo nawiązywać kontakty,

- być odważnym w działaniach, odpornym na stres i krytykę,

- umieć współpracować w grupie,

- chętnie działać na rzecz uczniów,

- umieć podejmować decyzje, negocjować,

- wykazywać się pomysłowością.

 

VI ORDYNACJA WYBORCZA ZARZĄDU SU

art.27.

A. Zasady ogólne:

1. Wybór samorządów klasowych – przez wszystkich uczniów danej klasy w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego w głosowaniu równym i tajnym.

2. Wybory do zarządu SU powinny odbyć się we wrześniu, a jego kadencja trwa do końca września następnego roku szkolnego.

3. Prawo wybierania ma każdy członek społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

4. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.

5. Zarząd SU stanowią przewodniczący,  zastępca i dwóch członków.

6. Uczniowie wchodzący w skład zarządu SU mogą być z niego wykluczeni, jeśli postępowanie ich będzie sprzeczne z obowiązkami członka rady SU.

7. Zarząd samorządu ma prawo w ciągu trwającej kadencji uzupełnić swój skład o nowych członków. Będą to osoby, które w wyniku wyborów otrzymały najwięcej głosów zaraz po przewodniczącym, zastępcy i dwóch członkach.

B. Komisja wyborcza:

1. Do przeprowadzenia wyborów rada samorządu powołuje Komisję Wyborczą.

2. Członków Komisji Wyborczej (4 członków) wybiera opiekun SU.

3. Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym terminem wyborów.

Do jej obowiązków należy:

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

c. przygotowanie wyborów,

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e. przeprowadzenie wyborów,

f. obliczenie głosów,

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

C. Zgłaszanie kandydatów:

1. Kandydaci do zarządu SU są typowani przez poszczególne klasy i zgłaszani do Komisji Wyborczej. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami do zarządu.

2. Każdy kandydat przygotowuje listę poparcia dla własnej osoby, na której podpisuje się 10 popierających go uczniów i dwóch nauczycieli. Jeden uczeń może podpisać się na liście poparcia tylko jednego kandydata.

3. Kampania wyborcza powinna rozpocząć się przynajmniej na dwa tygodnie przez wyborami, a zakończyć jedną dobę przed wyborami.

D. Głosowanie:

1. Wzór kart do głosowania ustala Komisja Wyborcza, a liczbę kart ustala opiekun SU.

2. Na karcie powinna być umieszczona alfabetycznie ułożona lista z imionami i nazwiskami kandydatów oraz informacje, z której klasy uczeń kandyduje.

3. Wybory uznaje się za ważne, gdy udział w nich bierze ponad 50% uprawnionych do głosowania.

4. Głosowanie odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję Wyborczą dniu według zasad ustalonych przez opiekuna SU.

5. Głos ważny to taki, który zawiera jedno wskazanie przy nazwisku kandydata.

E. Ustalenie i ogłoszenie wyników:

1. Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów i oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów.

2. Przewodniczącym zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała w głosowaniu największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów.

3. Zastępcą przewodniczącego zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów.

4. Członkami zarządu SU zostają osoby, które zajęły trzecią i czwartą pozycję podczas głosowania.

5. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

 

6. Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

 

7. W pierwszym tygodniu po wyborach, Zarząd Samorządu powinien się ukonstytuować.

 

art.28.

1.Mandat członka zarządu SU oraz przedstawiciela samorządu klasowego wygasa w razie jego rezygnacji, końca kadencji lub zakończenia nauki w szkole.

2. Mandat opiekuna SU wygasa w razie jego rezygnacji, końca kadencji lub odwołania decyzją Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce przedstawiciela samorządu klasowego powołuje się osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

b.  w przypadku przewodniczącego zarządu SU – na czas określony obowiązki przewodniczącego przejmuje jego zastępca,

c. w przypadku wygaśnięcia mandatu opiekuna SU – Dyrektor szkoły wskazuje nowego opiekuna.

 

VII WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANÓW SAMORZĄDU

art.29.

Uchwały rady SU zapadają poprzez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

 

VIII RAMOWY PLAN PRACY SAMORZĄDU

art.30.

1. Po wyborach zarząd SU opracowuje wspólnie z opiekunami samorządu plan pracy, który powinien być zatwierdzony przez członków samorządu i przedstawiony Dyrektorowi szkoły.

2. Zebrania rady samorządu odbywają się w zależności od bieżących potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Samorząd Uczniowski prowadzi tablicę ścienną, na której umieszczane są informacje o aktualnych zadaniach do realizacji, zawiadomieniach, aktualnościach z życia szkoły itp.

Pod patronatem SU każda z klas przygotowuje także gazetkę tematyczną według ustalonego harmonogramu.

IX DOKUMENTACJA SAMORZĄDU

art.31.

1. Na dokumentację SU składają się:

- regulamin SU,

- roczny plan pracy SU,

- Sprawozdania z każdego półrocza,

- Zeszyt z rozliczeniem finansowym,

- inne dokumenty, np. listy obecności podczas zebrań rady SU, protokoły itp.

2. Obieg informacji odbywa się poprzez:

- udział w zebraniach rady SU,

- informacje zamieszczane na tablicy ściennej SU, na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,

- podawanie komunikatów  przez  szkolny radiowęzeł.

 

X FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

art.32.

Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności, np. zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez samorząd, zakup materiałów dekoracyjnych itp.  Dysponentem funduszy jest zarząd w porozumieniu z opiekunem.

art.33.

Fundusze Samorządu Uczniowskiego mogą pochodzić z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez (np. ze sprzedaży biletów wstępu na dyskoteki, że sprzedaży kartek świątecznych lub prac wykonanych przez uczniów),  mogą to być również dochody przekazane przez sponsorów.

 

XI OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

art.34.

1.Opiekę nad pracą Samorządu Uczniowskiego sprawuje opiekun SU.

2. Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b. inspirowanie uczniów do działania,

c. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą   Pedagogiczną.

Opiekun SU:

a. czuwa nad całokształtem prac SU,

b. zwołuje zebrania samorządu,

c. kieruje pracą samorządu,

d. czuwa nad zgodnością planu pracy i działań samorządu z planem dydaktyczno- wychowawczym szkoły i uchwałami Rady Pedagogicznej.

art.35.

1.Funkcję opiekuna SU może powierzyć nauczycielowi Dyrektor szkoły.

2.Opiekun SU może być także wybrany poprzez głosowanie społeczności uczniowskiej:

a.kartę do głosowania z nazwiskami kandydujących nauczycieli otrzymuje każdy uczeń, który weźmie udział   w głosowaniu,

b.na karcie należy przy wybranym kandydacie postawić znak x.  Każdy głosujący dysponuje tylko jednym głosem,

c.opiekunem SU zostaje wówczas nauczyciel, który otrzyma największa liczbę głosów.

3. Opiekunem SU może zostać każdy nauczyciel zatrudniony w szkole bez względu na wymiar godzin, w jakim jest zatrudniony.

4 .Możliwa jest większa liczba opiekunów SU w zależności od potrzeb szkoły.

5. Opiekun samorządu w uzasadnionych przypadkach może zrezygnować z pełnienia tej funkcji.

 

 

 

 

 

XII  PRZEPISY KOŃCOWE

art.36.

Sprawy wymagające współdziałania Rady Pedagogicznej i Dyrekcji szkoły z SU powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich stron.

art.37.

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

art.38.

1. Zmiany regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad rady samorządów klasowych i zarządu SU na wniosek przewodniczącego SU, opiekuna SU, Dyrekcji szkoły.