Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Aneks do Statutu Szkoły

ANEKS NR 1

Do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9

 

 

 

Zmianie ulega § 15 dotyczący  korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, który otrzymuje brzmienie:

§ 15 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

1. W szkole obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania z  telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

2. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach  dyrektor może wyrazić zgodę na posiadanie przez ucznia telefonu. W tym celu rodzic musi zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora szkoły. Telefon będzie trzeba zostawiać na czas lekcji w sekretariacie szkoły.

3. Nagrywanie dźwięku i obrazów za pomocą telefonu komórkowego oraz ich upublicznianie jest zabronione.

4. Naruszenie zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zatrzymanie telefonu przez nauczyciela i przekazanie wyłączonego urządzenia do depozytu u dyrektora szkoły.

5. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice/opiekunowie prawni ucznia w ciągu 5 dni, zostają oni pouczeni o konsekwencjach związanych z naruszeniem zasad zawartych w Statucie Szkoły.

 

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 29.10.2018 r.

po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski dnia 25.10.2018 r.