Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Aneksy do Statutu Szkoły

ANEKS NR 1

Do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9

 

Zmianie ulega § 15 dotyczący  korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, który otrzymuje brzmienie:

§ 15 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

1. W szkole obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania z  telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

2. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach  dyrektor może wyrazić zgodę na posiadanie przez ucznia telefonu. W tym celu rodzic musi zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora szkoły. Telefon będzie trzeba zostawiać na czas lekcji w sekretariacie szkoły.

3. Nagrywanie dźwięku i obrazów za pomocą telefonu komórkowego oraz ich upublicznianie jest zabronione.

4. Naruszenie zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zatrzymanie telefonu przez nauczyciela i przekazanie wyłączonego urządzenia do depozytu u dyrektora szkoły.

5. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice/opiekunowie prawni ucznia w ciągu 5 dni, zostają oni pouczeni o konsekwencjach związanych z naruszeniem zasad zawartych w Statucie Szkoły.

 

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 29.10.2018 r.

po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski dnia 25.10.2018 r.

 

ANEKS NR 2

Do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9

 

 

Zmianie ulega § 11.2 dotyczący  zespołów przedmiotowych nauczycieli, który otrzymuje brzmienie:

2. W szkole funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe nauczycieli:

a)  zespół przedmiotowy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

b)  zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych (j.polskiego, j.angielskiego, historii i wos)

c)  zespół nauczycieli matematyczno-fizycznych (matematyki, fizyki, informatyki i zajęć komputerowych)

d)  zespół nauczycieli przedmiotów biologiczno-chemicznych (biologii, chemii, przyrody)

e)  zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych (muzyki, plastyki i techniki)

f)   zespól nauczycieli wychowania fizycznego.

 

Do  § 19.2 dotyczącego ogólnych zasad rekrutacji dodaje się podpunkty 8-10:

8. W przypadku przyjęcia ucznia innej szkoły podstawowej, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole, z której przechodzi, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty odpowiednio do klasy programowo wyższej.

9. W przypadku przyjęcia ucznia ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,  ogólnokształcącej szkoły baletowej, publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy programowo wyższej.

10. W przypadku gdy uczeń uzyskał negatywną roczną ocenę klasyfikacyjną z języka obcego nowożytnego realizowanego w  szkole, jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wyżej wymienionych przepisów nie stosuje się.

 

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 12.09.2019 r.

po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski dnia .2019 r.